2039. Kalksteenwinning ENCI Maastricht tot 2020

Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) B.V. te Maastricht wil de winning van kalksteen in de St.-Pietersberggroeve voortzetten tot 2020.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-12-2007 Adviesaanvraag
02-01-2008 Datum kennisgeving
02-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-08-2008 Kennisgeving MER
27-08-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
14-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

De huidige ontgrondingvergunning eindigt op 31 december 2009. Ten behoeve van de besluitvorming over de nieuwe ontgrondingvergunning wordt de procedure milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd, omdat er sprake is van een winning over een oppervlakte van meer dan 25 ha. Het besluit hierover zal worden genomen door Gedeputeerde Staten van Limburg (bevoegd gezag).

Richtlijnenadvies

De Commissie beschouwt naast een goed en zelfstandig leesbare samenvatting de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • Win- en afwerkingsfase; Het MER moet een onderscheid maken in de winfase en de afwerkingsfase. De beschrijving van de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten en de te verwachten effecten daarvan moeten per fase helder worden weergegeven, zodat per fase een goede vergelijking gemaakt kan worden.
  • Afwerkingsplannen; Ten behoeve van de te maken keuze tussen de afwerking conform Plan Taken of het principe van Verborgen Valleien (inclusief natte of droge varianten) moet de onderlinge relatie tussen (grond)water en natuur(ontwikkeling) duidelijk worden beschreven, zodat de positieve en/of negatieve effecten van beide afwerkingsplannen inzichtelijk worden gemaakt.

Toetsingsadvies

Bij de toetsing van het MER ontbrak informatie die volgens de Commissie essentieel was voor de besluitvorming. Dit betrof de samenvatting en informatie over de effecten op geluidhinder en de hydrologische effecten. Daarop heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen, die zij heeft betrokken bij haar advies.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling tezamen voldoende informatie bevatten voor de besluitvorming. Bij de vergelijking van de alternatieven onderling en met de referentiesituatie plaatst de Commissie echter diverse kanttekeningen. Zo is de onderbouwing van de scores voor sommige aspecten summier en wordt bij de beoordeling van de alternatieven de tijdsduur van de hinder voor de woon- en leefomgeving niet meegewogen.

Uit het MER blijkt dat de milieueffecten voor een belangrijk deel samenhangen met de (voortzetting van de) klinkerproductie. De belangrijkste afwegingen voor de besluitvorming die volgens de Commissie uit het MER en de aanvulling volgen zijn:

  • Het afwerkingsprincipe voor de groeve na beëindiging van de kalksteenwinning. Voor optimalisatie van de afwerking is het van belang dat tijdens de winning zoveel mogelijk wordt geanticipeerd op de gewenste eindsituatie.
  • De termijn waarop de kalksteenwinning wordt beëindigd, in verband met de tijdsduur van de hinder voor de woon- en leefomgeving. Hoewel voor de klinkerproductie een andere m.e.r.-procedure wordt gevolgd, is het besluit over de ontgrondingsvergunning bepalend voor de voortzetting van de klinkerproductie en de daarmee samenhangende effecten.

Verder adviseert de Commissie onder andere om bij de besluitvorming rekening te houden met onzekerheden en nader onderzoek uit te voeren naar de hydrologische gevolgen van het voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
prof. dr. Chris Backes
ing. Eugène de Beer
dr. Kick Hemker
prof. ir. Jacques Schittekat

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENCI B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.3 tot 1-4-2011: Steengroeven of dagbouwmijnen >= 25ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018