2036. Bestemmingsplan buitengebied Wierden

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wierden wil een bestemmingsplan voor het buitengebied opstellen. Hierin zal zij onder andere aandacht besteden aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij. Dit voornemen is plan-m.e.r.-plichtig. Gezien de nabijheid van Natura 2000 gebieden zal er ook worden bekeken of een passende beoordeling nodig is. De Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd te adviseren over de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Procedure en adviezen

Plan m.e.r.
05-12-2007 Datum kennisgeving
05-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-12-2007 Adviesaanvraag
05-03-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r.
25-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau:
De Commissie vraagt om in het MER met name:

  • de huidige milieubelasting in beeld te brengen, waarbij met name ook de belasting van het Natura 2000-gebied door de rundveehouderij moet worden betrokken;
  • de milieugebruiksruimte in het gebied in beeld te brengen, en op basis daarvan mogelijke alternatieven te bepalen.

Toetsingsfase:
De Commissie voor de m.e.r. (de Commissie) heeft het milieueffectrapport (MER) getoetst. Zij is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan. Het MER bevat een goede weergave van de doelstellingen, beleidskaders en de globale milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wierden

Bevoegd gezag
Gemeente Wierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 15 jun 2023