203. Golfbaan te Zeddam (gem. Bergh)

De initiatiefnemer heeft het voornemen een 18 holes golfbaan aan te leggen op een terrein van ca. 60 ha ten westen van Zeddam. Het terrein ligt in een (globaal begrensd) Relatienotagebied.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-10-1988 Datum kennisgeving
26-10-1988 Ter inzage legging van de informatie
22-12-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-01-1990 Kennisgeving MER
29-01-1990 Ter inzage legging MER
Toetsing a
28-08-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-09-1991 Kennisgeving MER
09-09-1991 Ter inzage legging MER
20-11-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om bij de alternatieven te kijken naar locatie (afbakening), inrichting en gebruik en beheer, en om bij het beschouwen van milieueffecten de nadruk te leggen op geomorfologische, geohydrologische, ecologische en landschappelijke aspecten. Bij het advies wees de Commissie erop, dat – hoewel de GEN slechts globaal begrensd was – er reden genoeg was om aan te nemen dat de locatie voor de golfbaan binnen deze GEN lag; in dat geval zou alleen zwaarwegend maatschappelijk belang ertoe kunnen leiden dat de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurgebied zouden kunnen worden aangetast of verloren gaan. De Commissie adviseerde om ook de inrichting- en beheeraspecten in de afweging te betrekken, hoewel het om een bestemmingsplanprocedure ging.

In het toetsingsadvies oordeelde de Commissie dat het MER soms meer betogend dan (objectief) constaterend is, maar wel voldoende basis biedt voor besluitvorming.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
dr. ir. Flach
drs. Dick van der Hoek
drs. Antoine Siepman

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sport- en Rekreatiebeheer Montferland B.V.

Bevoegd gezag
Bergh

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008