2026. Pluimveebedrijf Van Beek te Homoet, gemeente Overbetuwe

Pluimveehouderij Van Beek wil zijn bedrijf in Homoet wijzigen. In de bestaande stallen zullen vleeskalkoenen of vleeskuikens gehouden worden. Om dit mogelijk te maken moet gemeente Overbetuwe een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Hievoor is een MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-2007 Adviesaanvraag
05-12-2007 Datum kennisgeving
05-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
06-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2012 Kennisgeving MER
25-01-2012 Ter inzage legging MER
27-03-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
03-07-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie signaleerde een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De initiatiefnemer heeft daarop een aanvulling op het MER opgesteld, met daarin informatie over:

  • het aantal te houden dieren
  • de dimensionering en uitvoering van het ventilatiesysteem
  • de immissies van de houtkachel
  • de invoerparameters voor het fijn stof onderzoek.

De aanvulling biedt beter inzicht in de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verschillende effectberekeningen. Dit geldt niet voor de fijn stofberekeningen. Omdat gebruik is gemaakt van onjuiste invoergegevens, zijn deze berekeningen niet goed controleerbaar. Daarmee ontbreekt naar het oordeel van de Commissie nog altijd essentiƫle informatie voor de besluitvorming. De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming de ontbrekende informatie alsnog te verschaffen en deze te betrekken bij de te nemen besluiten.Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op de:

  • gevolgen van ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur
  • bijdrage aan de lokale geurhinder
  • fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Jo Voet

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van 't Erve Advies
dhr. M.C. van Beek

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018