2009. Uitbreiding Agriport A7

Agriport Uitbreiding Beheer BV heeft het voornemen de bestaande projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw (Agriport 1) in de Wieringermeer uit te breiden met in totaal 700 hectare bruto. Hiervan is circa 555 hectare bruto bedoeld voor het mogelijk maken van de vestiging van glastuinbouwbedrijven met een omvang vanaf 20 hectare tot circa 150 hectare bruto.  Voor het besluit over de wijziging van het bestemingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-10-2007 Adviesaanvraag
02-11-2007 Datum kennisgeving
02-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-09-2008 Kennisgeving MER
05-09-2008 Ter inzage legging MER
29-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat de startnotitie een goede basis vormt voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER). Zij gaat ervan uit dat de alternatieven en effecten conform de in de startnotitie aangegeven lijn in het MER worden uitgewerkt.

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie om in het MER aandacht te besteden aan de ambities en het effect daarvan op de vermindering van milieubelasting op gebied van energieoptimalisatie, gietwatervoorzieningen en  afvalwaterbehandeling. Daarnaast wordt gevraagd om in te gaan op de effecten op het landschap.

Toetsing

De Commissie acht de informatie in het milieueffectrapport voldoende om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
In het MER zijn twee alternatieven uitgewerkt: het basisplan en het alternatief basisplan (voorkeursalternatief). De Commissie merkt hierbij op door de wijze van presentatie in het MER de verschillen tussen de alternatieven niet helder naar voren komen.

In het basisplan wordt de waterberging grotendeels in het glastuinbouwgebied gerealiseerd, terwijl het alternatief basisplan voorziet in een grote waterplas ten westen van de A7.  Deze grote waterplas ten westen van de A7 biedt in potentie mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie. Deze positieve gevolgen zijn slechts deels in het MER benoemd waardoor mogelijke positieve milieueffecten van het voorkeursalternatief onderbelicht blijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. ing. Leo Oprel
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agriport Uitbreiding Beheer BV

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018