1973. Uitbreiding varkenshouderij Kroesbergen Cuijk BV te Vianen

R. Kroesbergen Cuijk bv. wil haar vestiging aan de Hapseweg 33 te Vianen uitbreiden tot 7.708 vleesvarkens, 80 opfokzeugen, 1.037 zeugen en 2.976 gespeende biggen. Hiervoor zullen de bestaande stallen worden heringericht. Er zullen geen nieuwe stallen worden gebouwd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-08-2007 Adviesaanvraag
29-08-2007 Datum kennisgeving
29-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
startnotitie
Toetsing
18-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-05-2009 Kennisgeving MER
20-05-2009 Ter inzage legging MER
Aanvullende toetsing
24-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de huidige situatie worden de geurnormen overschreden. In de nieuwe situatie vermindert de geurbelasting, maar blijft deze voor sommige geurgevoelige objecten nog steeds boven de norm. Volgens de zogenaamde '50%-regeling' (art 3, lid 4 van de Wet geurhinder) is dit toegestaan.

Hoofdpunten van het richtlijnenadvies zijn het inzichtelijk maken van:

  • de ammoniakemissie van het initiatief en de gevolgen van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuur;
  • de bijdrage van het initiatief aan toekomstige geurhinder en
  • de fijn stof emissie van het initiatief en het effect daarvan op de fijn stof-concentratie in de omgeving van het het initiatief.

De Commissie constateerde in eerste instantie essentiële tekortkomingen op het gebied van de referentiesituatie, de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma), de gehanteerde invoergegevens in de effectberekeningen en de uitwerking van de belasting op de EHS.

Na aanvulling door de initiatiefnemer is de Commissie van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie bevat. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling missen nog essentiële informatie ten aanzien van de uitwerking van het mma en de gehanteerde invoergegevens in de effectberekeningen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kroesbergen Cuijk BV

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018