1919. Structuurvisie Dordrecht 2020

De gemeente Dordrecht is voornemens een Structuurvisie vast te stellen om de hoofdlijnen en kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Dordrecht in de periode tot 2020 vast te stellen.   

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
21-06-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
12-03-2008 Kennisgeving MER
12-03-2008 Ter inzage legging MER
13-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie onder andere aandacht voor de confrontatie tussen de gemeentelijke doelstellingen (op basis van kwalitatieve en kwantitatieve opgaven) en de randvoorwaarden vanuit milieu voor ruimtelijke ontwikkelingen, inzichten in de keuzemogelijkheden en variantenontwikkeling en de wijze waarop de thema's water en ruimtelijke ordening op elkaar worden betrokken.

Toetsingsfase

De Commissie constateert dat de structuurvisie tot doel heeft een kader te bieden voor op korte termijn te realiseren specifieke initiatieven die deels al zijn vastgelegd in andere beleidsvoornemens. Strategische alternatieven worden in het plan-MER niet verkend. Met dit plan-MER is naar de mening van de Commissie de kans gemist om:

  • nieuwe ruimtelijke mogelijkheden te verkennen, die in de toekomst kunnen ontstaan door een (gedeeltelijke) beëindiging van vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor;
  • te onderzoeken op welke wijze huidige en toekomstige verkeersknelpunten kunnen worden beperkt c.q. opgelost met een integrale benadering van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen.

De Commissie concludeert dat voor de afweging van strategische alternatieven voor de lange termijn dit plan-MER slechts beperkte meerwaarde heeft.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ing. Ben Peters
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dordrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018