1866. IGP Bakel-Milheeze

Het betreft een initiatief waarbij de uitbreiding van een zandwinning wordt gecombineerd met de aanleg van een recreatieterrein en een golfbaan. Initiatiefnemers zijn ‘de Peelhorst Zand en Grind B.V.’ en het College van B&W van gemeente Gemert-Bakel.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
19-01-2007 Kennisgeving MER
19-01-2007 Ter inzage legging MER
23-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies (PlanMER) en richtlijnenadvies (BesluitMER)
19-01-2007 Datum kennisgeving
19-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2007 Advies uitgebracht
Besluit-m.e.r.
02-11-2007 Kennisgeving MER
02-11-2007 Ter inzage legging MER
06-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het structuurplan is kaderstellend voor deze activiteiten. Daarom is voor het structuurplan een plan-MER opgesteld. Voor het bestemmingsplan, dat de activiteiten juridisch mogelijk maakt, is daarna een besluit-MER opgesteld. Het plan-MER en de startnotitie voor het besluit-MER zijn gecombineerd in één rapport. Aan de Commissie is advies gevraagd over zowel toetsing van het plan-MER als de richtlijnen voor het besluit-MER.

De Commissie is van oordeel dat het plan-MER voldoende informatie bevat voor beslissingen op het niveau van het structuurplan. Voor het niveau van het bestemmingsplan zal in het besluit-MER meer inzicht moeten komen in:

  • de effecten op de grond- en oppervlaktewaterhuishouding in het studiegebied;
  • kwaliteit en kwantiteit van de natuur die verloren gaat en hoe dit gecompenseerd wordt;
  • de grondbalans.

Het besluit-MER heeft ter inzage gelegen van 7 november 2007 tot 17 december 2007. De Commissie heeft geoordeeld dat in het besluit-MER de benodigde informatie voorhanden is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Bart van Pagée
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel
BV Exploitatiemaatschappij "De Peelhorst"

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018