1813. Varkenshouderij Lavi B.V te Vogelwaarde

Lavi BV wil in de gemeente Hulst een stallencomplex voor 7.000 vleesvarkens realiseren. Uitgegaan wordt van het jaarlijks gebruik van meer dan 15.000 ton bijproducten in het brijvoer. Bij de provincie Zeeland is een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning loopt een m.e.r.-procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-09-2006 Datum kennisgeving
21-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
28-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-2011 Kennisgeving MER
09-11-2011 Ter inzage legging MER
27-04-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsings aanvulling op het MER
11-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-08-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie signaleerde bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Deze conclusie is mede gebaseerd op de informatie in de  "Oplegnotitie MER" die door het college van B&W van de gemeente Hulst is toegevoegd aan het plan-MER.

Door de initiatiefnemer is daarop aanvullende informatie aangeleverd over:

 • de maximale mogelijkheden van het gewijzigde bestemmingsplan;
 • de effecten op kwetsbare natuur;
 • de geurbelasting;
 • verkeershinder en geluid;
 • de lozing van het afvalwater.

De aanvulling bevat extra informatie over bovengenoemde onderdelen en is voorzien van zeer goed uitgewerkte informatie over de ventilatie van de stallen en de daarin te overwinnen tegendruk. Het MER en de aanvulling samen bevatten naar het oordeel van de Commissie voldoende informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming.

Richtlijnen
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het MER:

 • De toekomstige ammoniakemissie van het gehele bedrijf en de ammoniakdepositie op de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie en de kritische depositiewaarde van de natuur in die gebieden.
 • Een kwantitatieve omschrijving van individuele en cumulatieve geurhinder vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden (mve) volgens de voor veehouderijen gebruikelijke systematiek van de afstandsgrafiek.
 • Een beschrijving van de verandering in stofemissie. Toets, voor zover mogelijk, de concentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 en beschrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren.
 • Een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen kan worden gerealiseerd met de minst negatieve milieueffecten.
 • Een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
 • Voldoende onderbouwend kaartmateriaal, voorzien van duidelijke schaal en legenda.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lavi BV Hengstdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Hulst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018