179. Uitbreiding afvalstortplaats Velsen

Noord-Holland wil de regionale stortplaats Vel sen uitbreiden met een stortoppervlak van ca. 8 ha tot een totaal van ca. 33 ha. De bestaande stort zou me dio 1990 vol zijn. De uitbreiding was bedoeld voor grof huishoudelijk afval, bedrijfsaval (waaronder zuive rings slib), reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties en licht verontreinigde grond.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-1988 Datum kennisgeving
31-03-1988 Ter inzage legging van de informatie
04-05-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
13-01-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-01-1989 Kennisgeving MER
13-01-1989 Ter inzage legging MER
17-03-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsiongsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het toetsingsadvies gaf aan dat in het MER te weinig aandacht was besteed aan de consequenties van recreatieve eindebestemming van de stortplaats voor de aanleg en de inrichting ervan. De Commissie betwijfelde of het als meest milieuvriendelijke alternatief gepresenteerde alternatief voor de uitbreiding, waarbij een bovenafdichting zou worden aangebracht, wel als zodanig beschouwd zou kunnen worden,. Het aanbrengen van een waterondoorlatende laag leidt tot uitstel van uitloging van de stortplaats, totdat de bovenafdichting lek raakt. In hoeverre het drainagesysteem boven de onderafdichting tegen die tijd nog voldoende functioneert om het vrijkomende percolaat op te vangen, was onduidelijk. Zo spoedig mogelijk gecontroleerd uitlogen van het afval (dus zonder bovenafdichting) zou misschien uit milieu-overwegingen de voorkeur verdienen, aldus de Commissie. 

Bij de vergunningvoorschriften is een evaluatieprogram ma opgenomen. De stortplaats is in 1989 in gebruik genomen en is eind 1991 volgestort. Er zijn nog geen resultaten van de evaluatie beschikbaar.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ing. Mertens
ir. Teeuwen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018