1769. Varkenshouderij Landschot te Diessen

Omschakeling van een reeds bestaande rundveehouderij naar een volledig gesloten varkenshouderij. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-05-2006 Datum kennisgeving
19-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-01-2007 Kennisgeving MER
12-01-2007 Ter inzage legging MER
aanvulling
07-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwde in haar richtlijnenadvies (juli 2006 ) de volgende punten als essentiële informatie in het MER.

  • De emissie van ammoniak en de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden
  • Een kwantitatieve omschrijving van geurhinder van het bedrijf zelf en van de cumulatieve geurhinder
  • Een kwantitatieve beschrijving van de verandering in fijn stofconcentraties incl. maatregelen om de stofemissies te reduceren.  

Tijdens de toetsing (juni 2007) constateerde de Commissie dat essentiële informatie ontbrak. Het MER leidde naar het oordeel van de Commissie mogelijk tot een onderschatting van de ammoniakemissie en een onderschatting van het energieverbruik. In een aanvulling op het MER is de ammoniakemissie nader onderbouwd; de Commissie plaatst in haar toetsingasadvies echter een kanttekening bij de realiteitswaarde van de gekozen stalgrootte. Ook onderbouwt de aanvulling het extra energieverbruik in het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) als gevolg van het toepassen van een hoge uitworp-snelheid en een 9 m hoge schoorsteen. Tenslotte wijst de Commissie op risico's verbonden aan de toegepaste saldering van ammoniakdepositie.

In oktober 2007 verleende de provincie de vergunning. Deze vergunning werd in oktober 2008 vernietigd door de Raad van State.Reden voor de ing dat naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende was onderbouwd dat door saldering er geen significante gevolgen voor het Natura 2000 gebied Kempenland-West. In mei 2009 besloot de provincie positief over een vernieuwde Wm- vergunningaanvraag. Deze is opnieuw door de Raad van State vernietigd op basis van enkele technische tekortkomingen (juni 2010). Op 14 april 2012 is een nieuwe beschikking ter visie gelegd. 


  
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landschot BV

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018