1762. SMB/MER Ruimtelijke Ontwikkeling Marickenland (De Ronde Venen)

De gemeente De Ronde Venen wil een duurzaam woon-, natuur- en recreatiegebied inrichten in de polder Groot Mijdrecht Zuid. Het gaat om 320 hectare natuur, 175 hectare recreatie en 950 woningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-05-2006 Datum kennisgeving
17-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-06-2007 Kennisgeving MER
14-06-2007 Ter inzage legging MER
24-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
30-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase adviseerde de Commissie om alternatieven zodanig te beschrijven dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de aspecten ruimte, natuur, water, recreatie, wonen en verkeer samenhangen en hoe het alternatief als geheel bijdraagt tot het bereiken van de in de startnotitie genoemde doelstellingen. Het MER diende ook aan te geven wat de invloed is van het voorgestelde watersysteem op de haalbaarheid van natuurdoelstellingen en op watersystemen in omliggende gebieden.

De Commissie bracht een positief toetsingsadvies uit over het MER en gaf enkele aanbevelingen die kunnen worden uitgewerkt in de vervolgfase van het opstellen van een landschapbeheerplan.

De Commissie adviseerde om in het landschapsbeheerplan:

  • in te gaan op de fasering van de natuurdoelen ;
  • aan te geven hoe met zoveel mogelijk vernatting bijgedragen zal worden aan de doelen van het tegengaan van kwel en bodemdaling.

In Terravisie 3/08 staat op pagina 5 een artikel over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
Harry Boukes
drs. Robert Jan Jonker
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Ronde Venen

Bevoegd gezag
Gemeente De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 15 nov 2018