1758. 1600-2200 MWe kolengestookte electriciteitscentrale RWE Power AG te Eemshaven

RWE Power AG (verder RWE) heeft het voornemen een kolengestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 1600 MWe op het terrein van de Eemshaven te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-2006 Datum kennisgeving
10-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-01-2007 Kennisgeving MER
10-01-2007 Ter inzage legging MER
23-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit voornemen heeft initiatiefnemer RWE een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm), waarvoor de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd gezag is. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh), waarvoor de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland) bevoegd gezag is. Ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunningverleningen is de procedure voor de milieueffectrapportage toegepast.

In het richtlijnenadvies waren de volgende hoofpunten opgenomen:

 • beschrijving van het complete proces en de keuzes daarin onderbouwen, inclusief uitvoeringsalternatieven voor de conversietechnologie en voor de rookgasbehandeling;
 • beschrijving van de emissies van de installatie voor het standaardpakket (base case) van brandstoffen en de vanuit milieuoogpunt meest ongunstige brandstofsamenstelling (worst case). Beschrijf de emissies voor de maximum capaciteit van 2200 MWe.
 • weergave van de milieueffecten: emissies naar de lucht, immissieconcentraties,  de besparing aan primaire energie en de reductie van CO2-emissie, effecten van koeling en avalwaterstromen, en de mogelijke negatieve gevolgen voor de beschermde natuur.

Het MER bevat veel informatie. Het MER is goed leesbaar en voorzien van functionele illustraties.

Het MER en de aanvulling daarop geven goede informatie over de productie, technologie, emissies en maatregelen. De samenvatting geeft bondig de hoofdlijnen van het MER op een juiste wijze weer en is daardoor goed zelfstandig leesbaar.

Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de natuurinformatie. De ontbrekende informatie kan onderverdeeld worden in:

 • Aanlegfase: geluidseffecten in relatie tot verstoring en aantasting habitattype H1140 (droogvallende wadden en zandplaten). 
 • Gebruiksfase: koelwaterinname in relatie tot aanzuiging van vis, koelwaterlozing in relatie tot de opwarming van het Estuarium en depositie van verzurende stoffen.

Vragen hierover zijn in de aanvulling door de initiatiefnemer van een eerste reactie voorzien. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de aanvulling dat met een andere heimethode bij het buitendijks heien de verstoringseffecten op natuur beperkt kunnen worden.

De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder:

 • Natuurinformatie - Aanlegfase;  betrek in het onderzoek naar de geluidseffecten in de aanlegfase cumulatie met andere activiteiten. Van belang is dat deze informatie wordt betrokken bij de vergunningen inzake Wm, Wvo en Wwh.
 • Natuurinformatie - Gebruiksfase; werk het beschreven onderzoek uit tot een uitvoeringsprogramma met concrete meetdoelen, zodat het onderzoek onderbouwd inzicht kan geven in diverse onderdelen. Betrek de uitkomsten van het onderzoek in de verdere uitwerking van de Habitattoets en bij de vergunningen inzake Wm, Wvo en Wwh.
 • Benutting restwarmte; geef bij de besluitvorming de mogelijkheden aan van integratie koude/warmtelevering met de toekomstig nabijgelegen LNG terminal en/of restwarmtelevering aan andere industrie en glastuinbouw.
 • Afvalwater; onderzoek of de lozing van zware metalen middels mitigerende maatregelen verder beperkt kan worden (het betreft met name Cd, Hg, Pb), zodat een overschrijding van de streefwaarde van de totale lozing van zware metalen kan worden voorkomen.
 • Thermoshock versus puls-chlorering;  onderzoek nader de (milieu)voor- en nadelen van het toepassen van thermoshock versus puls-chlorering nader, zodat een goede afweging tussen het toepassen van één van deze technieken gemaakt kan worden. Ga na of het toepassen van coating van koelwateruitlaat/leidingen effectief kan zijn in het voorkomen van aangroei.
 • CO2-problematiek; geef aan aan welke eisen de installatie moet voldoen om CO2-afvang in de (nabije) toekomst mogelijk te maken. Volg de ontwikkelingen van nuttige toepassing, transport en opslag van CO2 nauwlettend en verken -indien dit mogelijkheden biedt- de toepassing hiervan nader.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Power AG

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018