1743. Hoogwatergeul Well-Aijen - "Maaspark Well" te Bergen

Het voornemen betreft de aanleg van een hoogwatergeul. Deze moet het overstromingsrisico van de Maas beperken, en bijdragen aan natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-04-2006 Datum kennisgeving
06-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-06-2008 Kennisgeving MER
12-06-2008 Ter inzage legging MER
08-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r. procedure dient ter ondersteuning van de lange termijn ontwikkeling van het totale plangebied. De initiatiefnemer beoogt met ondersteuning door m.e.r. een integraal plan te ontwikkelen, gericht op de belangrijke keuzen in de planvorming. Deze hangen samen met een drietal samenhangende onderdelen c.q. fasen: 

  1. inrichting van de Hoogwatergeul Well-Aijen overeenkomstig het Tracé Besluit Zandmaas/Maasroute en de POL-aanvulling Zandmaas en aanpassing van Hoogwatergeul Well-Aijen;
  2. uitbreiding van de Voorhaven;
  3. optimalisering Leukermeer.  

De locatie van de hoogwatergeul is vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (2002), waarvoor eerder een Trajectnota/MER is opgesteld (1999).

De Commissie m.e.r. adviseert om in het MER een zo volledig en concreet mogelijk beeld te geven van de activiteiten en milieugevolgen in de verschillende fasen in hun onderlinge samenhang.

Uit het MER blijkt echter dat het oorspronkelijke voornemen, zoals dat in de startnotitie was beschreven, is aangepast. Het voornemen waarover het MER gaat betreft niet langer de hoogwatergeul en het Maaspark tezamen, maar enkel nog de maatregelen die getroffen worden ten behoeve van het Tracébesluit. Maaspark Well is nog onvoldoende concreet en is daarom enkel als ‘doorkijk’ opgenomen in het MER. De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de hoogwatergeul, voor zover dit betrekking heeft op de maatregelen ten behoeve van het Tracébesluit, in het MER aanwezig is.

Uit het MER leidt de Commissie de volgende aandachtspunten voor de verdere besluitvorming af:

  1. Voor het Maaspark zal te zijner tijd een nieuwe plan-m.e.r./besluit-m.e.r.-procedure moeten worden gestart , waarin o.a. aandacht is benodigd voor effecten op Natura 2000-gebied de Maasduinen, in cumulatie met de effecten van andere ontwikkelingen zoals de hoogwatergeul. 
  2. Door het treffen van aanvullende maatregelen kunnen de geluidniveaus in de omgeving mogelijk worden teruggebracht.
  3. Indien gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijk alternatief, betekent dit een beperking van de aantasting van natuur en landschap ten opzichte van het andere alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Arie Biesheuvel
drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kampergeul BV

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat prov. Limburg
Provincie Limburg
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 08 jun 2010