1735. Varkenshouderij Ashorst te Horst

uitbreiding van een varkenshouderij

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-2006 Datum kennisgeving
24-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2007 Kennisgeving MER
27-02-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
08-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De firma Ashorst BV is voornemens haar varkensbedrijf aan het Veld Oostenrijk 50 te Horst aan de Maas uit te breiden. In de nieuwe situatie worden bestaande stallen aangepast, 3 nieuwe stallen gerealiseerd en een biogasinstallatie geplaatst. De totale bedrijfsomvang bedraagt in de nieuwe situatie 1.600 zeugen, 5.808 biggen, 500 opfokzeugen en 9.819 vleesvarkens. Voor de uitbreiding van de varkenshouderij en de realisatie van de pluimveehouderij wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvullingen daarop aanwezig is. Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • de wijze waarop de referentiesituatie in het MER was meegenomen;
  • de beschrijving en onderbouwing van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma); 
  • de informatie met betrekking tot de effecten op de luchtkwaliteit.

De genoemde punten zijn in een aanvulling behandeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkensbedrijf Ashorst BV

Bevoegd gezag
Gemeente Meerlo-Wanssum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 06 sep 2007