1726. Gebiedsontsluitingsweg Lage Heideweg te Valkenswaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard (initiatiefnemer) wil een gebiedsontsluitingsweg “Lage Heideweg” buiten de bebouwde kom ten zuidwesten van Valkenswaard realiseren.

Procedure en adviezen

Toetsing aanvulling op het MER
02-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Richtlijnen
08-03-2006 Datum kennisgeving
08-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
19-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-01-2007 Kennisgeving MER
11-01-2007 Ter inzage legging MER
15-01-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Hiervoor moet een bestemmingsplan worden opgesteld. In het kader van de bestemmings-planprocedure wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Aangezien de alternatieven het grondgebied van de gemeenten Valkenswaard en Bergeijk betreffen, zijn de gemeenteraden van beide gemeenten bevoegd gezag.

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de regionale en lokale verkeersproblematiek dient helder en meer kwantitatief uiteengezet te worden;
  • extra aandacht wordt gevraagd voor het oost-west tracé als oplossing voor het huidige noord-zuid verkeersprobleem;
  • gezien het opvallende karakter van het plangebied dienen de aspecten natuur, water, landschap enerzijds en leefbaarheid anderzijds bijzondere aandacht te krijgen bij de effectbepaling;
  • de gevolgen voor het Natura 2000-gebied en overige beschermde natuur dienen inzichtelijk gemaakt te worden.

Tijdens de toetsing heeft  de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is c.q. geen juist beeld geeft van de aspecten natuur (Habitat-toets), Valkenswaard-Zuid (autonome ontwikkeling) en verkeer (relatie met de toekomstige N69). De initiatiefnemer heeft het MER tijdens de toetsing aangevuld. De totale aanvulling bestaat uit achtergrondinformatie  en aanvullingen op het MER.

Het MER is uitvoerig, maar wel toegankelijk geschreven. Het MER inclusief achtergrondinformatie bevat veel informatie en is tekstueel goed verzorgd. Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) is op een navolgbare wijze ontwikkeld en de keuze voor het mma als voorkeursalternatief is goed onderbouwd. De samenvatting geeft een goed beeld van de belangrijkste informatie in het MER.

Ten behoeve van de verdere besluitvorming beveelt de commissie o.a. het volgende aan:

  • Natuur (Habitattoets): vraag een vergunning aan op grond van de Natuurbeschermingswet  bij de provincie, om de mogelijkheden voor mitigerende maatregelen op te nemen in het uitvoeringsprogramma. Informeer de Belgische autoriteiten en beheerders op welke wijze invulling wordt gegeven aan de afspraken inzake ingrepen in grensoverschrijdende Natura 2000-gebieden.
  • Natuur (compensatie): neem - om de natuurcompensatie nader te bepalen in een compensatieplan - de volledige natuurcompensatie vooraf op in het bestemmingsplan en leg dit vast in een compensatieovereenkomst.
  • Valkenswaard-Zuid (autonome ontwikkeling): indien een ander alternatief dan het voorkeursalternatief (op basis van alternatief C) wordt gekozen: onderzoek de effecten daarvan en de inpasbaarheid in de wijk Valkenswaard-Zuid nader en beschrijf dit.
  • Externe veiligheid: werk de verantwoording van het plaatsgebonden- en het groepsrisico van het geprojecteerde tankstation nader uit .

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Ton van der Maarel
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Valkenswaard

Bevoegd gezag
Valkenswaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)

Bijgewerkt op: 15 jan 2008