1705. Varkenshouderij J. Wismans, Veulen, Venray

uitbreiding van een varkensbedrijf   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-2006 Datum kennisgeving
26-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
06-10-2006 Kennisgeving MER
06-10-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
06-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
06-10-2007 Kennisgeving MER
06-10-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De heer Wismans is van plan om zijn varkenshouderij uit te breiden door de bestaande stal te vervangen door een nieuwe vleesvarkensstal met een capaciteit van 4.060 vleesvarkensplaatsen. De bestaande stierenhouderij komt bij het nieuwe initiatief te vervallen. Voor de uitbreiding van de varkenshouderij wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze revisievergunning wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvullingen daarop aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen één essentiële tekortkoming. Deze had betrekking op de informatie over fijn stof en het ontbreken van een toets aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Tevens constateerde de Commissie een aantal niet essentiële tekortkomingen c.q. onduidelijkheden in het MER. Genoemde punten zijn in een aanvulling behandeld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. Wismans, Veulen

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018