1689. Leek / Roden

Rondom de kernen Leek en Roden zijn circa nieuwe 5800 woningen en 70 hectare bedrijventerrein  met bijbehorende ontsluiting gepland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-12-2005 Adviesaanvraag
16-02-2006 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
31-05-2007 Kennisgeving MER
31-05-2007 Ter inzage legging MER
06-06-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing plan-MER
27-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-04-2009 Kennisgeving MER
23-04-2009 Ter inzage legging MER
21-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De betrokken gemeenten hebben een plan-MER laten maken voor de besluitvorming over een intergemeentelijk structuurplan. Gezien de grootschaligheid van de beoogde activiteiten en de kwetsbaarheid van het gebied, moet in het MER op de verschillende milieu-aspecten worden ingezoomd op het specifieke karakter van het gebied. De natuur- en landschapswaarden in het plangebied hangen nauw samen met de bodem en het (grond)water. Dat moet dus in samenhang in het MER aan de orde komen.

De Commissie heeft het eerste plan-MER beoordeeld en vastgesteld dat belangrijke informatie ontbreekt. Op basis van de informatie in het eerste plan-MER kon (nog) niet worden geconcludeerd dat nut en noodzaak van de ontwikkelingen in het gebied aanwezig is. Voorts waren de conclusies in het eerste plan-MER ten aanzien van ‘natuur’, ‘bodem en water’ en ‘landschap, cultuurhistorie en archeologie’ (nog) niet voldoende onderbouwd. Significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden het Leekstermeer en het Fochterloërveen konden op basis van de informatie in het huidige plan-MER niet worden uitgesloten. Een passende beoordeling ontbrak daarom ten onrechte in dat plan-MER. Voor het overige deed de Commissie enkele aanbevelingen voor het nieuw of aanvullend op te stellen MER.

De gemeenten kozen ervoor om een nieuw plan-MER op te stellen met daarin een passende beoordeling. Tegelijk was het oorspronkelijke voornemen op onderdelen gewijzigd:

  • de woningbouwopgave is naar beneden bijgesteld tot 5850 woningen die in de periode tot 2030 moeten worden gerealiseerd;
  • er wordt op een andere wijze voorzien in infrastructuur, namelijk door de aanleg van een westtangent, een westelijke ontsluitingsweg, gecombineerd met een nieuwe parallelweg langs de A7 (de verbindingsweg).

Bij de toetsing van dit nieuwe plan-MER is de Commissie opnieuw nagegaan of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij het besluit over het IGS. Zij nam daarbij het (nieuwe) ontwerp-IGS van 24 maart 2009 in beschouwing. De conclusie was dat de essentiële informatie in het herziene MER en het aanvullend memo aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven. Wel beveelt de Commissie aan om bij vervolgbesluitvorming van actuele gegevens voor de behoefte aan woningbouw en bedrijventerrein uit te gaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. ir. Bart Brorens
dr. Henk Everts
ir. Joep Lax

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leek
Gemeente Noordenveld

Bevoegd gezag
Gemeente Noordenveld
Gemeente Leek
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018