1659. Strategische Milieubeoordeling (SMB) Regionaal Plan Arnhem-Nijmegen

Het Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen bereidt een nieuw Regionaal Structuurplan voor waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor de regio komen te staan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-10-2005 Datum kennisgeving
08-10-2005 Ter inzage legging van de informatie
24-11-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het Regionale Plan worden beleidsuitspraken gedaan voor diverse sectoren. Samen fungeren die beleidsuitspraken als kader voor beleidsontwikkeling en besluitvorming binnen het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Een aantal van deze beleidsuitspraken voldoet aan de criteria die gelden voor het opstellen van een Strategische milieubeoordeling (SMB). De strategische beoordeling beperkt zich tot het beleid dat de regio aanvullend op het recent vastgestelde streekplan vastlegt. Hoofdpunten zijn de locatiekeuzen van de bedrijventerreinen langs de A15 en A12 en de zone voor perifere detailhandelsvestiging.

De Commissie ondersteunt de keuzen die zijn gemaakt in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (september 2005) en geeft aanbevelingen voor de verdere invulling van de strategische milieubeoordeling. Zij vraagt vooral aandacht voor de aspecten natuur, verkeer en lucht en geeft als bijlage bij het advies een voorzet voor het omgaan met cumulatie.

De Strategische milieubeoordeling is op 14 februari 2006 gepubliceerd. Het bevoegde gezag heeft de Commissie m.e.r. niet gevraagd om een toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
dr. Roel Slootweg
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Knooppunt Arnhem-Nijmegen

Bevoegd gezag
Knooppunt Arnhem-Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018