1639. Planstudie versterking van de Delflandse kust (Hoek van Holland/Scheveningen)

Versterking van de kustverdediging langs de Delflandse Kust.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-08-2005 Datum kennisgeving
24-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
02-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-05-2007 Kennisgeving MER
07-05-2007 Ter inzage legging MER
10-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft specifiek aandacht in het MER gevraagd voor:

  • de uitwerking van de habitattoets/passende beoordeling;
  • aspecten die aandacht verdienen bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief: natuurlijke ontwikkeling van de ondiepe kustzone, natuurlijk beheer in de zeereep en benutten van schone kwel aan de binnenduinrand;
  • aanvullingen en verduidelijkingen bij de effectenbeschrijving: de onderhoudskosten voor aangrenzende geulen en kustvakken, hoeveel-wanneer-waar zand gewonnen wordt en de effecten daarvan op morfologie-ecologie-archeologie.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie over de kustversterking in het MER aanwezig is. Het MER is gestructureerd van opzet en ook goed leesbaar. De milieugevolgen van de alternatieven zijn juist en volledig beschreven. Hierdoor wordt onder andere inzichtelijk gemaakt dat vanwege de natuurbeschermingswetgeving de keuzemogelijkheden beperkt zijn tot (royaal) zeewaartse versterking. De Commissie adviseert om voor het meest milieuvriendelijke alternatief uit te gaan van een breder duin dat een robuuste duinnatuur met meer gradiënten mogelijk maakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Yvonne van Manen
prof. dr. Joost Terwindt

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Delfland
Gem. Den Haag, Gem. Westland, Prv Zuid-Holland en Rijks

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018