1636. Uitbreiding golfbaan Wijdewormer

De stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer heeft het voornemen om de bestaande 9-holes golfbaan uit te breiden naar een 18-holes golfbaan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-2005 Datum kennisgeving
15-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
13-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-07-2006 Kennisgeving MER
20-07-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
15-11-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie in het MER essentiële tekortkomingen vastgesteld op het gebied van de waterhuishouding, natuur en landschap. Hierna is tweemaal een aanvulling opgesteld. Deze aanvullingen zijn door de Commissie bij de advisering betrokken. Uit de aanvullingen blijkt dat:

  • er risico’s bestaan op overmatige blauwalgbloei bij aanleg van meer oppervlaktewater in het plangebied en dat aanvullende maatregelen nodig zijn om overmatige algengroei te voorkomen;
  • zonder aanvullende maatregelen (ophoging en waterstandsverhoging) een verslechtering van de waterkwaliteit in het aangrenzende veenweidegebied te verwachten is die zonder nader onderzoek niet als niet significant kan worden beoordeeld;
  • een baanontwerp mogelijk is waarin de openheid van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft en een minimale hoeveelheid beplanting wordt aangebracht.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvullingen daarop aanwezig zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kees Scheepers
drs. Klaas-Jan Wardenaar
ir. Theo Witjes

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer

Bevoegd gezag
College vanburgemeester en wethouders van de gemeente W

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018