162. Rijksweg 50, Oss - Eindhoven

De huidige wegverbinding tussen Oss en Eindhoven, de N265, staat te boek als een van de meest verkeersonveilige wegen in Noord-Brabant. Eind jaren zestig van de 20e eeuw waren er plannen voor een veiliger weg door het oosten van Brabant. In 1970 werd een tracé vastgesteld voor een autoweg diagonaal door de oostkant van de provincie, dat toen als rijksweg 75 werd bestempeld.  De huidige tracéstudie onderzoekt de noodzaak, en wijze van inrichting, van infrastructuur in de corridor Eindhoven en Oss voor het de oplossing van knelpunten op het gebied van verkeer, leefbaarheid en milieu. In deel d van het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer 1990 is de rijksweg 50 indicatief als autosnelweg opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. Naast een aantal wegalternatieven wordt modelmatig aandacht besteed aan de effectiviteit van hoogwaardig openbaar vervoer op de mobiliteit.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-1989 Datum kennisgeving
27-04-1989 Ter inzage legging van de informatie
26-06-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
18-12-1991 Kennisgeving MER
18-12-1991 Ter inzage legging MER
08-05-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies constateerde de Commissie dat geen van de beschreven alternatieven voldeed aan alle doelstellingen, zoals geformuleerd in het MER. De informatie over mi lieu, landschap en natuur achtte zij ruim voldoende voor verdere besluitvorming. De Commissie beval aan om onderzoek op het gebied van flexibel gebruik van de weginfrastructuur, het openbaar vervoer en de bestuurlijk-ruimtelijke aspecten uit te voeren binnen het evaluatieprogramma, gericht op het behalen van de doelstellingen. In haar aanbiedingsbrief wees de Commissie op de mogelijkheden tot onderzoek, nu de aanleg van een eventuele wegverbinding was voorzien na het jaar 2000, met uitzondering van een aantal knelpunten. 

Bij het tracébesluit beloofde de Minister een versnelde aan pak van de grootste knelpunten en voltooiing van de A50 in 2002. De regio zegde volledige medewerking toe en een bijdrage van 30 miljoen gulden (ca €136 miljoen) in de kosten van de versnelde aanleg.

Bij de behandeling van het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1997 – 2001 heeft de Tweede Kamer, naar aanleiding van een amendement van kamerlid Van Heemst over verkeersveiligheid, een wijziging in het Infrastructuurfonds aangebracht. Hierdoor zou een extra jaarlijkse investering in de verkeersveiligheid worden bekostigd door het temporiseren van de realisering van de A50. Volgens het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1998 – 2002 zal de wegverbinding pas in 2006 klaar zijn.

In augustus 1997 schreven de Brabantse Kamers van Koophandel hierover een verontruste brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. In november richtte de Stichting A50, met vertegenwoordigingen van zowel de lokale overheden als het bedrijfsleven, zich tot de Kamer met het verzoek extra geld te vinden en daarmee de temporisering van de aanleg van de A50 ongedaan te maken.

Op 17 november 1997 heeft de Kamerleden Verbugt en Van Heemst een motie met die strekking ingediend, die de Tweede Kamer op 18 december 1997 heeft aangenomen.

In het beleidsvoornemen voor het MIT 1999 – 2003 was ervan uitgegaan van uitstel van de aanleg tot 2006. Maar begin december 1998 bleek de Minister in een overleg met Brabantse afgevaardigden bereid om in de Ministerraad te pleiten om af te zien van dit uitstel.

In het voorjaar van 2000 startte uiteindelijk de aanleg. `De bedoeling is dat in 2003 eerst de stukken rond Son en Breughel en Veghel open gaan voor het verkeer, vervolgens die bij Sint-Oedenrode en Uden. In 2005 moet dan de gehele verbinding klaar zijn. Er is (anno 2002) een budget van € 357 miljoen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
ir. Grakist
van Meel
ir. Kees Nije
dr. den Tonkelaar
ir. van Willigenburg

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007