1566. STEG eenheden Flevocentrale te Lelystad

de bouw van twee nieuwe aardgasgestookte STEG-eenheden met elk een vermogen van 450 MWe bij de bestaande Flevocentrale.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2005 Datum kennisgeving
19-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-01-2006 Kennisgeving MER
18-01-2006 Ter inzage legging MER
05-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Electrabel is van plan om op de bestaande locatie van de Flevocentrale in Lelystad twee bestaande productie-eenheden te vervangen voor twee nieuwe productie-eenheden. Dit zijn aardgasgestookte STEG-eenheden met elk een vermogen van circa 450 MWe.

De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor:

Luchtkwaliteit: Leg uit hoe het voornemen past binnen het Nederlandse en Europese beleid voor CO2, NOx en fijn stof en welke rol deze beleidsdoelstellingen hebben gespeeld bij de vormgeving van het voornemen. Leg een relatie met het Besluit luchtkwaliteit (BLK) 2005 en het Nationaal luchtkwaliteitsplan 2004. Ga in op alle mogelijke maatregelen om overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen te voorkomen en treedt hierover zonodig met andere partijen in overleg;
Energierendement.

Beschrijf de mogelijkheden voor het optimaliseren van het energierendement. Daarbij gaat het zowel om technische mogelijkheden als mogelijkheden voor optimalisatie van het warmtegebruik, inclusief voor- en nadelen van een bijstookinstallatie;

Koeling. Beschrijf en beoordeel de koelwaterlozing via de BREF-koeling, LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen en de CIW-emissie-immissie beoordelingssystematiek voor stoffen en preparaten. Gebruik hierbij aanvullend de Handreiking Koelwater van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Geef in het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het lozingsdebiet of de warmtevracht te reduceren;
Natuur en landschap. Ga in op flora, fauna en ecologische waarden op en in de omgeving van de Flevocentrale. Geef aan of er in de omgeving gebieden liggen of soorten leven zijn die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen. Ga in op de landschappelijke inpassing van de installaties;

Uitwerking meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). Ga bij het MMA in op mogelijkheden van een ecologisch vriendelijk ontwerp van de centrale. Geef een analyse van de optimalisatie van de in- en uitlaat van koelwater en recirculatie en van de mogelijkheden voor afname van warmte door derden.

Samenvatting. Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Electrabel Nederland NV

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 22 feb 2008