1486. Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen(zilk)

Het Amsterdamse Waterleidingbedrijf wil de inrichting en de waterwinning van het Oosterkanaal op andere wijze vormgeven   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-12-2004 Datum kennisgeving
08-12-2004 Ter inzage legging van de informatie
14-02-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-05-2006 Kennisgeving MER
29-05-2006 Ter inzage legging MER
14-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER een heldere en logische uitleg te geven over de achtergronden van het voornemen, waarbij de instandhoudingsdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied een belangrijke rol vervult. De Commissie legt daarbij een relatie met de waterhuishouding en het waterbeheer in het aangrenzende gebied, waaronder het peilbeheer en de voorschriften die daarvoor gelden op grond van de vergunning ex Natuurbeschermingswet. 

Het verdient de voorkeur om een gefaseerde m.e.r.-procedure te volgen:

  • het MER fase 1 beschrijft welke maatregelen getroffen kunnen worden onder het regiem van de vigerende GWW-vergunning en wat daarvan de verwachte effecten zijn, alsook welke gedachten er bestaan over fase 2-maatregelen. Dit MER dient geschikt te zijn voor een besluit over de fase 1-maatregelen en kan als zodanig als startnotitie dienen voor fase 2;
  • het MER fase 2 beschrijft welke fase 2-maatregelen mogelijk zijn (uitgewerkt in alternatieven) en wat daarvan de verwachte effecten zijn. Maak daarbij gebruik van monitoring van de fase 1-maatregelen en leg uit hoe (eco)hydrologische modellen op basis daarvan zijn bijgesteld. Op grond van dit MER kan het bevoegd gezag een besluit over de fase 2-maatregelen nemen.
 

 

Toetsing:

Omdat de voorgenomen wijzigingen passen binnen de huidige grondwaterwet-vergunning, behoeft eigenlijk geen m.e.r. te worden doorlopen. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen kiezen initiatiefnemer en bevoegd gezag ervoor om de ingezette m.e.r.-procedure verder vrijwillig af te ronden. De wijzigingen zijn gericht op:

  • het voldoen aan de mitigatie/compensatie-opgave die geëist wordt in de Natuurbeschermingswet-vergunning voor het instellen van peilvakken in het bollengebied De Zilk achter de duinen;
  • het realiseren van nieuwe natuur, met name natte en vochtige duinvalleivegetaties.
De Commissie constateert bij toetsing van het MER dat een aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar is in de documentatie, die gefundeerd is op huidig best beschikbare wetenschappelijke inzichten en modellen voor het studiegebied. Als aanbevelingen geeft de Commissie mee om:

  • tot een juiste formulering te komen van de begrippen in het afwegingskader van de Natuurbeschermingswet 1998. Hierbij dient het peilbesluit te worden beschouwd in samenhang met de mitigerende en/of compenserende maatregelen in de AWD;
  • bij de monitoring meer empirische gegevens te verkrijgen over de invloed van infiltratiewater op behoud en/of ontwikkeling van vochtige duinvalleivegetaties.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Theo Bakker
dr. Kick Hemker
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleidingbedrijf Amsterdam (tijdens sn) Waternet (ti

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D15.2 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 1,5 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007