1465. Sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft het voornemen het sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord (SEN) verder te ontwikkelen. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Voor deze herziening moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. De gemeenteraad is bevoegd gezag.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-09-2004 Datum kennisgeving
22-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
12-11-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnenadvies
Toetsing
24-08-2005 Kennisgeving MER
24-08-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
19-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
13-12-2006 Kennisgeving MER
13-12-2006 Ter inzage legging MER
27-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

In augustus 2005 is het milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd. Tijdens de toetsing heeft de Commissie voor de m.e.r. kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig was en geen juist beeld gaf. Hierna is een aanvulling opgesteld. Deze aanvulling gaf volgens de Commissie voor de m.e.r. nog onvoldoende informatie. In het toetsingsadvies dat in december 2005 door de Commissie voor de m.e.r. is uitgebracht is geadviseerd een tweede aanvulling op te stellen over de aspecten verkeer, geluid en lucht. Vanwege het advies van de Commissie voor de m.e.r. achtte de gemeenteraad van Eindhoven deze aanvullende informatie noodzakelijk.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvullingen daarop aanwezig zijn.

Daarbij adviseert de Commissie om voor de besluitvorming de verschillen in cijfers uit het rapport van Goudappel Coffeng en die in de tweede aanvulling staan, te verklaren.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van burgemeester en wethouders van Eindhoven

Bevoegd gezag
Gemeenteraad van Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018