1442. Recreatiegebied Zuidoever Weerwater te Almere

  versterking van de toeristische en recreatieve functie van de zuidoever van het Weerwater

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-06-2004 Datum kennisgeving
11-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
28-07-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-09-2005 Kennisgeving MER
02-09-2005 Ter inzage legging MER
08-11-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie bevatte al veel informatie die voor het op te stellen MER van belang is en gaf bovendien vrij nauwkeurig en correct aan welke onderwerpen relevant zijn en hoe die worden onderzocht en beschreven. Het advies van de Commissie gaf daarom alleen een verdere uitwerking van bepaalde deelaspecten. In het MER moest het vooral gaan om een raming van het bezoek aan de bestaande en de geplande nieuwe recreatieve voorzieningen, het bepalen van de ruimte die er voor nieuwe voorzieningen is, het signaleren van knelpunten als parkeeroverlast, aan- en afvoerproblemen en overige hinder en het aangeven van maatregelen om deze problemen tegen te gaan. Deze punten worden in het MER toereikend besproken. Over de bezoekersraming en het geluid heeft de Commissie nog om een korte toelichting gevraagd. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: prof. dr. Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018