1431. Varkenshouderij Knorpolder te Creil

Het opzetten van een varkensbedrijf te Creil met 6.1344 biggen, 363 kraamzeugen, 113 guste zeugen en 1238 dragende zeugen, 3 dekberen en 7980 vleesvarkens.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-2004 Datum kennisgeving
31-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
25-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-02-2005 Kennisgeving MER
22-02-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-04-2005 Kennisgeving MER
14-04-2005 Ter inzage legging MER
19-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In het MER en Aanvraag Milieuvergunning ontbrak informatie ten aanzien van de effecten op het Vogelrichtlijngebied IJsselmeer. De aanvulling heeft deze informatie verschaft. De Commissie constateert dat ten aanzien van de stalbezetting niet voldaan wordt aan de welzijnsregelgeving en dat het afvoeren van spuiwater met mest in strijd is met de brief van VROM hierover. Zij adviseert de variant van het plaatsen van de gehele stal op luchtwassers als een reële variant mee te nemen bij de besluitvorming. Tevens adviseert zij nader inzicht te geven bij de ontwerpvergunning in de dimensionering van het luchtwassysteem.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ir. Nico Verdoes
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
A. Straathof

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018