1416. Rondweg N348 Zutphen-Eefde

Verlegging van de N348 in Zutphen- Noord en Eefde om de leefbaarheid in de directe omgeving van de N348 te verbeteren en het bedrijventerrein De Mars in Zutphen beter te ontsluiten. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-03-2004 Datum kennisgeving
01-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
22-04-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-02-2007 Kennisgeving MER
22-02-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing van het vernieuwde MER
30-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-12-2009 Datum kennisgeving
02-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
01-02-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang mee te wegen in de besluitvorming. In het MER worden de milieueffecten vergeleken van twee tracéalternatieven en een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) met de milieueffecten van een nulalternatief. Het MER brengt helder de milieueffecten van de beschouwde alternatieven in beeld. De Commissie onderschrijft de keuze van tracéalternatief 2 als basis voor het mma.

Als randvoorwaarde is gesteld dat het voornemen en de alternatieven moeten passen in een oplossing die nog moet worden uitgewerkt voor de regionale verkeersproblematiek op de gehele corridor Zutphen-Deventer. Beide onderzochte alternatieven voldoen aan deze randvoorwaarde.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Jon van Dijk
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 14 dec 2012