1406. Herinrichting Buiksloterham/Overhoeks in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil de Buiksloterham, het gebied langs het IJ tegenover het Centraal Station, laten transformeren van een extensief gebruikt bedrijventerrein tot een stedelijk gebied voor intensief wonen en werken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-2004 Datum kennisgeving
15-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
25-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-01-2006 Kennisgeving MER
04-01-2006 Ter inzage legging MER
18-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
aanvullend
15-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2

Opmerkingen bij de advisering

De plannen voor het deelgebied Overhoeks (het voormalige Shellterrein) zijn al vastomlijnd. De plannen voor de rest van de Buiksloterham omvatten een geleidelijke transformatie; de uiteindelijke inrichting is onbekend.

Voorontwerpbestemmingsplan en m.e.r. 2005/2006

In het bestemmingsplan Overhoeks wordt de ontwikkeling van Overhoeks mogelijk gemaakt. Voor de rest van de Buiksloterham heeft dit bestemmingsplan een conserverend karakter. Wel worden in dit bestemmingsplan, om de woningbouw in Overhoeks mogelijk te maken, nieuwe geluidszones van de Buiksloterham vastgelegd. In het MER zijn Overhoeks en de Buiksloterham apart onderzocht. In het advies gaat de Commissie separaat op de MER voor beide deelgebieden in. 

De Commissie is van oordeel dat voor het deelgebied Overhoeks de essentiële informatie in het MER plus het voorontwerpbestemmingsplan Overhoeks aanwezig is. De Commissie doet voor dit deel een tweetal aanbevelingen.

Wat betreft het MER voor de rest van de Buiksloterham vindt de Commissie vindt dat er bruikbare informatie beschikbaar is gekomen om een gefundeerde keuze te kunnen maken over het proces van de transformatie. Deze keuze heeft plaatsgevonden in het Projectbesluit Buiksloterham. In het MER worden scenario’s uitgewerkt met als onderliggende vraag in hoeverre het voor het milieu wenselijk is dat de overheid het transformatieproces van bovenaf stuurt. In het Projectbesluit wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente Amsterdam randvoorwaarden zal stellen en deels zelf - op groter schaalniveau dan individuele initiatiefnemers dat kunnen - knelpunten zal oplossen, met name op het gebied van bodem en geluid. De daadwerkelijke ontwikkelingen worden overgelaten aan individuele initiatiefnemers.

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt in de Buiksloterham alleen de geluidscontour teruggelegd. Aan het MER is nog geen ruimtelijk besluit gekoppeld waarin de nieuwe ontwikkelingen worden vastgelegd. De Commissie acht het MER nog niet voldoende uitgewerkt om dienst te doen in de besluitvorming rondom een dergelijk bestemmingsplan. Ook het MER zelf geeft aan dat er nog nader milieuonderzoek nodig is. In haar advies geeft de Commissie een aanzet hoe de nu voorliggende informatie uitgewerkt kan worden om een rol te spelen in de verdere uitwerking van het MER over de rest van de Buiksloterham.

Ontwerpbestemmingsplan en actualisatie van het MER,  2008

De Commissie achtte het MER uit 2005 nog niet voldoende uitgewerkt om dienst te doen in de besluitvorming rondom een bestemmingsplan. Daarom is het MER  2005 aangevuld met de Notitie actuele gegevens MER Herinrichting Buiksloterham/Overhoeks.

De Commissie heeft een aanvullend toetsingsadvies gegeven over de actualisatie. De Commissie heeft de aanvulling beoordeeld in samenhang met het concept ontwerpbestemmingsplan van 18 oktober 2007. De actualisatie is niet ter inzage gelegd.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in de Notitie actualisatie, samen met het Investeringsbesluit en het concept ontwerp bestemmingsplan.

De precieze aard en termijn van de ontwikkelingen is onzeker. Het MER gaat daar goed mee om door de bandbreedte van de ontwikkelingen en de daarmee samenhangende milieueffecten te beschrijven. Vanwege de onzekerheden is het monitoren van de ontwikkelingen en de effecten van groot belang. De Commissie doet enkele aanbevelingen voor de monitoring van geluid, verkeersknelpunten, de parkeersituatie en de luchtkwaliteit. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Jon van Dijk
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Frank Wijnants
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018