1379. Groengebied Utrecht-West

Realisatie van een recreatief groengebied tussen Maarssenbroek en IJsselstein

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-09-2003 Datum kennisgeving
17-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-09-2004 Kennisgeving MER
21-09-2004 Ter inzage legging MER
29-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
24-08-2005 Kennisgeving MER
24-08-2005 Ter inzage legging MER
07-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Om meer recreatiemogelijkheden te realiseren in de schil westelijk rond de bebouwing van de VINEX-wijk Leidsche Rijn, gelegen tussen Maarssenbroek en IJsselstein, wordt een landinrichting uitgevoerd. Hiervoor is als initiatiefnemer de Landinrichtingscommissie Utrecht-West ingesteld. Het project is met name gericht op het realiseren van recreatiemogelijkheden en natuur nabij de (nieuwe) stad. Het areaal dat van functie verandert is ruim 900 hectare. De initiatiefnemer doorloopt vanwege deze omvang én vanwege de toename van het aantal recreanten de m.e.r.-procedure.  

Voor het project is reeds een raamplan vastgesteld en voor vier deelgebieden worden deeluitwerkingen opgesteld. Voor één deelgebied is een relatief grote functieverandering gedacht, te weten Haarzuilens. De planvorming hierover is het meest vergevorderd. Deze planvorming is gedurende de gehele m.e.r.-procedure voortgezet. Het andere deelgebied waar grote veranderingen zijn voorzien is het gebied Hollandse IJssel, ten westen van IJsselstein. De deel-gebieden Harmelen en Reyerscop veranderen in het kader van deze land-inrichting minder ingrijpend.

De toetsing heeft zich vooral toegespitst op deelgebied Haarzuilens.

De Commissie concludeerde bij toetsing van het MER dat essentiële infor-matie op het gebied van verkeer en water ontbrak. In het MER en in de onderliggende documentatie werden onvoldoende relevante basisgegevens voor verkeer gevonden. De verkeerseffecten waren niet verifieerbaar en er konden geen conclusies getrokken worden met redelijke betrouwbaarheid. De beschrijving van het watersysteem beperkte zich tot een verwijzing naar het – in een later stadium, waar mogelijk – toepassen van modern waterbeleid. De Commissie adviseerde in haar toetsingsadvies de provincie Utrecht tot het (laten) opstellen van een aanvulling op het MER. De provincie Utrecht kon zich verenigen met het standpunt van de Commissie en vroeg de initiatiefnemer een aanvulling op te stellen.

Bij de toetsing van deze aanvulling op het MER constateerde de Commissie dat er geen inzicht was gegeven in de milieueffecten door (extra gegenereerd) verkeer, met name geluid en luchtverontreiniging. De provincie Utrecht kon zich verenigen met het standpunt van de Commissie en vroeg de initiatief-nemer een tweede aanvulling op te stellen.

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies over de beide aanvullingen dat:

  • er een reëlere basis voor de prognoses van het verkeersbeeld is verkregen dan in het oorspronkelijke MER;
  • maatregelen nodig zijn, om overbelasting van een aantal wegen en tekort aan parkeergelegenheid tijdens piekuren te verkleinen (dit mede in relatie tot eventuele ontwikkelingen bij kasteel De Haar);
  • aannemelijk is gemaakt dat wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof (PM10) en NO2;
  • bij de planuitwerking specifieke aandacht nodig is voor de geluidsbelasting ter plaatse van de Breudijk en van de Parkweg, zo nodig met geluidbeperkende maatregelen;
  • bij de besluitvorming zou kunnen worden aangegeven op welke wijze natuurlijk peilbeheer een bijdrage kan leveren aan natuur;
  • er nog weinig verkeers- en waterinformatie is over deelgebied Hollandse IJssel. Deze kan aan de orde komen in samenhang met de planontwikkeling voor Rijnenburg en/of de eventuele m.e.r. of strategische milieubeoordeling daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Jon van Dijk
dr. Hans Renes
ir. Kuindert van der Spek
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrichtingscommissie

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 30 okt 2007