1372. Pluimveehouderij Van Deurzen, gemeente Groesbeek

Het voornemen betreft het oprichten en in gebruik hebben van een Groen Labelstal met 300.000 legkippen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-06-2003 Datum kennisgeving
26-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-08-2004 Kennisgeving MER
15-08-2004 Ter inzage legging MER
25-10-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Actualisatie
12-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-08-2008 Kennisgeving MER
13-08-2008 Ter inzage legging MER
26-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies actualisatie MER

Opmerkingen bij de advisering

De voorgenomen activiteit is reeds gerealiseerd. De Groen Labelstal voor 300.000 legkippen staat er, maar vanwege de vernietiging van de oorspronkelijke vergunning door de Raad van State (20 november 2002, nr. 200106390/1) vanwege het ontbreken van een milieueffectrapport, diende alsnog een m.e.r. doorlopen te worden.

Uit het rapport blijkt onder andere dat er sprake zal zijn van een geurprobleem, waarvoor in het rapport geen oplossing is aangedragen. In geen van de beschreven alternatieven worden aanvullende maatregelen aangekondigd die de vastgestelde geurhinder kunnen voorkomen.

Naderhand heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee uitspraken vooral aandacht besteed aan deze geurproblematiek:

  • ABRvS 22 november 2006, nr. 200602676/1;
  • ABRvS 27 februari 2008, nr. 200703236/1.

Op basis van het toetsingsadvies van 25 oktober 2004 heeft de initiatiefnemer op 29 juli 2008 een aangepast milieueffectrapport toegezonden. De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het aangepaste rapport een essentiële tekortkoming:

  • De uitwerking van de gevolgen van de ammoniakdepositie op de beschermde natuurmonumenten Bronnenbos Refter en Boswachterij Groesbeek.

Verder constateerde de Commissie dat de referentiesituatie niet goed is uitgewerkt, maar dat dit geen consequentie heeft voor de inzichtelijkheid van de milieueffecten.

Bovenstaande punten zijn vervat in een memo. De initiatiefnemer diende op basis van deze memo een aanvulling in bij het bevoegd gezag. De aanvulling is op 27 november 2008 met een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij vindt dat in het aangepaste milieueffectrapport en de aanvulling alle essentiële informatie aanwezig is voor een besluit over de Wm-vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
mr. ing. René van Lieshout
dr. ir. Gerben Mol

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H. van Deurzen

Bevoegd gezag
ODBN
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018