1351. Vernieuwing fokzeugenstallen van Riphagen te Hattem

De heer Riphagen in Hattem wil achter zijn huidige fokzeugenbedrijf een nieuw bedrijf bouwen met een capaciteit voor ongeveer 1600 fokzeugen en opfokzeugen (inclusief 10% overcapaciteit in verband met het doorschuifsysteem), 4800 gespeende biggen en drie dekberen. Het is de bedoeling hier drie groenlabelstallen voor te bouwen ter vervanging van de bestaande stallen – die niet voldoen aan de welzijnseisen van het Varkensbesluit en niet emissiearm zijn. Voor de nieuwe stallen is een revisievergunning op grond van de Wet mi lieubeheer nodig. Het bestemmingsplan Buitengebied staat de nieuwe stallen toe.    Toetsing vervanging en uitbreiding van bestaande varkenshouderij  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-04-2003 Datum kennisgeving
22-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Richtlijnen a
10-08-2004 Datum kennisgeving
10-08-2004 Ter inzage legging van de informatie
29-09-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Richtlijnen b
30-11-2004 Datum kennisgeving
30-11-2004 Ter inzage legging van de informatie
21-01-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen b
Toetsing b
25-07-2006 Kennisgeving MER
25-07-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing c
14-11-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in haar richtlijnenadvies om in het MER de nadruk te leggen op uitstoot van ammoniak en geur en op de kwaliteit van het spuiwater. 

 

Toetsing

De heer G. Riphagen is van plan om drie nieuwe stallen voor fokzeugen te bouwen achter, en ter vervanging van, zijn huidige fokzeugenbedrijf aan de Zuiderzeestraatweg 28 te Hattem. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hattem, een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze revisievergunning wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) toegepast.

 

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een essentiële tekortkoming. Deze had betrekking op:

  • de informatie over fijn stofemissies en het ontbreken van een toets aan het Besluit luchtkwaliteit 2005
Daarnaast signaleerde de Commissie een aantal niet essentiële tekortkomingen c.q. onduidelijkheden op het gebied van:

  • Geur
  • Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebieden
  • Nulalternatief
  • Meest Milieuvriendelijk alternatief (MMA)
 

Er is door de initiatiefnemer een aanvulling op het MER gemaakt. Met deze aanvulling op het MER heeft de Commissie een positief toetsingsadvies afgegeven. De belangrijkste aanbevelingen uit het toetsingsadvies zijn om bij de verdere besluitvorming de consequenties van het initiatief ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidhinder en de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden (nader) te onderbouwen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Nico Ogink
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G. Riphagen

Bevoegd gezag
Hattem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018