1333. Dekgrondberging bij Grensmaasproject in Borgharen en Itteren

De activiteit betreft het uitvoeren van diverse ontgrondingen ter verruiming van de Grensmaas en het inrichten van dekgrond-(baggerspecie)bergingen bij Bosscherveld, Borgharen, Itteren, Aan de Maas, Meers Nattenhoven, Koeweide-West en het Trierveld. Daarbij wordt ongeveer 45 Mton grind gewonnen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-02-2003 Datum kennisgeving
12-02-2003 Ter inzage legging van de informatie
10-04-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-03-2006 Kennisgeving MER
29-03-2006 Ter inzage legging MER
30-03-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-06-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft de adviesrichtlijnen voor de vier startnotities die over bovengenoemde activiteit zijn uitgebracht, gebundeld in één advies. Het MER Grensmaas (projectnummer 1270) vormt een belangrijk basisdocument, waarop de MER’en voor de dekgrondbergingen moeten voortbouwen. De MER’en voor de dekgrondbergingen moeten ingaan op de planning en uitvoering van de graaf-, verwerkings- en bergingswerkzaamheden en over de (milieu)effecten, voor zover die daarvan afhankelijk zijn. Het kader wordt gevormd door het voornemen, zoals dat wordt beschreven in het MER Grensmaas en zoals dat intussen is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan Limburg. De Commissie geeft in haar toetsingsadvies aan dat het MER in haar ogen voldoet aan de richtlijnen. Wel adviseert zij het bevoegde gezag bij de besluitvorming bepaalde verbeteropties voor de uitvoering af te wegen. Ook vraagt zij onder meer aandacht voor een goede monitoring.

Op 12 december 2007 heeft de rechter bepaald dat de projecten kunnen doorgaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
dr. Jan Joziasse
ir. Jan Verhagen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
consortium Grensmaas BV

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018