1331. Duurzaam industriepark Cranendonck (DIC) Budel

Nyrstar Budel heeft het voornemen om circa 100 ha niet-bebouwd industrieterrein rondom de bestaande zinkfabriek te ontwikkelen tot een duurzaam bedrijvenpark. Deze ontwikkeling moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Om de besluitvorming over dit plan te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Cranendonck is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-01-2003 Datum kennisgeving
29-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
27-03-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-12-2009 Kennisgeving MER
16-12-2009 Ter inzage legging MER
31-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie vraagt aandacht voor de onderbouwing van het initiatief. Het gaat hierbij om een onderbouwing van de behoefte aan ruimte (naar aard en omvang), het duurzaamheidsaspect en de beoogde versterking van natuurwaarden. Daarnaast vraagt ze om inzicht te bieden in de effecten op de natuur op en rondom het terrein, op het sociaal-economische milieu en op de leefbaarheid en het karakter van het gebied.

Toetsingsfase

Tijdens de toetsing van het MER constateerde de Commissie een aantal belangrijke tekortkomingen die betrekking hadden op:

  • het beeld dat wordt geschetst van de gevolgen van het initiatief voor de habitatrichtlijnsoorten aanwezig binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS);
  • de inventarisatie en beoordeling van gevolgen voor het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven;
  • de uitwerking en de aggregatie van de beoordelingscriteria;
  • de vertaling van de bevindingen uit de diverse deelrapporten naar de samenvatting.

In antwoord op haar vragen heeft de Commissie aanvullende informatie ontvangen die is betrokken bij de toetsing.

In de aanvulling wordt afdoende inzicht geboden in (de compensatie van) de gevolgen voor de EHS. De conclusie in het MER en de aanvullingen daarop dat significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten, wordt niet gedeeld door de Commissie. Met name vermestende stoffen en geluid vormen potentiële knelpunten. Omdat de inventarisatie van deze milieufactoren ¬onvolledig blijft, kunnen de gevolgen ervan nog steeds niet deugdelijk worden getoetst. Verder blijft de uitwerking van de beoordelingscriteria onduidelijk en levert ook de opnieuw opgestelde samenvatting niet het vereiste overzicht en inzicht voor bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen.

De Commissie onderschrijft de waarneming dat samenwerking met nieuwe bedrijven meer waarborg biedt voor het duurzaam in stand houden van het lopende, omvangrijke grondwatersanerings- en bewakingsprogramma.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Adriaan Nuesink
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Budel Zink BV

Bevoegd gezag
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018