1294. Kanaalzone Enschede

De verdere ontwikkeling van de Kanaalzone, aan de westzijde van Enschede. Uitbreiding van het Arke stadion en een herstart van Go Planet (voorheen Miracle Planet) maken in ieder geval deel uit van het voornemen. Een redelijk concrete optie is daarnaast de aanleg van een 400 meter kunstijsbaan. Op de langere termijn bestaan er plannen voor een aantal extensieve sport- en leisurefuncties, zoals een verkeerstuin, een haventje en een health- and beautycentrum. Een belangrijk onderdeel van de voorgenomen activiteit is verder de aanleg van een ecologische verbindingszone voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) in het gebied. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-09-2002 Datum kennisgeving
10-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
01-03-2006 Kennisgeving MER
01-03-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente heeft besloten dat tevens een veiligheidseffectrapportage uitgevoerd dient te worden, waarbij de voor het bestemmingsplan relevante aspecten uit de veiligheidseffectrapportage integraal in het MER behandeld moeten worden. De Commissie doet in haar advies voo richtlijnen aanbevelingen voor de integratie van het aspect veiligheid in het MER. 

Omdat de ontwikkeling van een ecologische zone een belangrijk onderdeel is van de plannen voor de Kanaalzone adviseert de Commissie om een alternatief te ontwikkelen, waarbij uitgegaan wordt van een maximale ontwikkeling van de ecologische zone en vervolgens nagegaan wordt hoe de andere onderdelen van de voorgenomen activiteit hierin een plaats kunnen krijgen. Het alternatief dat hieruit naar voren komt kan, eventueel aangevuld met milieuvriendelijke maatregelen, beschouwd worden als het mma.

Tijdens de toetsing (april 2006) heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen geen juist beeld geeft. De Commissie achtte de onderbouwing in het MER van het voorkeursalternatief te kwalitatief, waardoor de resultaten niet herleidbaar waren en onvoldoende dienst konden doen in de toetsing van de geluidssituatie en de luchtkwaliteit. Het ging daarbij om:

  • de bezoekersaantallen, de verkeersstromen en de parkeeroplossingen;
  • de luchtkwaliteit;
  • de geluidssituatie ten gevolge van verkeer en het stadion;
  • enkele vragen over de veiligheid.

Daarop is een aanvulling op het MER gemaakt. De aanvulling concentreert zich op het voorkeursalternatief. In de aanvulling wordt naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijkheid over deze punten gegeven. Wel heeft de Commissie een bedenking bij de vergunbaarheid van de geluidsemissie uit het stadion. Zij doet hiervoor een aanbeveling.

In de plannen worden de functies van ecologische verbindingszone en waterberging/– zuivering met elkaar verenigd. De Commissie adviseert om nader af te wegen of het vanuit ecologisch oogpunt de voorkeur verdient om eventuele bosvijvers los te koppelen van het Elsbeeksysteem en primair een natuurfunctie te geven, bijvoorbeeld door de bezinkingsvijvers in het westelijk deel aansluitend aan het bergingsgebied te positioneren.

Op 3 maart 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Menso Molag
ir. Jan Termorshuizen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Enschede

Bevoegd gezag
Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018