1288. Bedrijventerrein/natuurgebied polder Schieveen te Rotterdam

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam en de Vereniging Natuurmonumenten zijn voornemens een bedrijventerrein en een natuurgebied te ontwikkelen in de polder Schieveen, ten noorden van Rotterdam Airport. Het plangebied van polder Schieveen omvat 455 hectare en ligt tussen de Doenkade, de snelweg A13, de Zwethkade en de Oude Bo-vendijk. Om bovengenoemde voornemens mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De gemeenteraad van Rotterdam is het bevoegd gezag. .

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-09-2002 Datum kennisgeving
04-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
05-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-12-2003 Kennisgeving MER
10-12-2003 Ter inzage legging MER
24-03-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
06-08-2008 Kennisgeving MER
06-08-2008 Ter inzage legging MER
15-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De plannen hebben een relatie met de externe veiligheid van Rotterdam Airport en een eventuele waterberging in de polder.

Toetsing

Het voornemen betreft een gecombineerde ontwikkeling van bedrijventerrein met natuurontwikkeling. De plannen hebben een relatie met de externe veiligheid van Rotterdam Airport en een eventuele waterberging in de polder. De Commissie acht de informatie in het MER voldoende om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

Aanvullende toetsing

Het besluit ten aanzien van de bestemmingsplanherziening is in 2007 vernietigd door de Raad van State. De Raad van State oordeelde dat de voorgestelde ontwikkeling zich onterecht uitstrekte over een periode langer dan 10 jaar. Ook oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat in het bestemmingsplan onvoldoende duidelijk werd vastgelegd welke typen bedrijven zich zouden kunnen vestigen. Tevens achtte zij de hoeveelheid nieuw te realiseren woningen te groot.

Het voorliggende nieuwe voorontwerpbestemmingsplan maakt een deel van het oorspronkelijke plan mogelijk (fase 1). Deze eerste fase omvat de realisatie van 22 ha businesspark, 72 ha natuurgebied en 28 woningen aan de Oude Bovendijk. De planhorizon van deze fase is 2019. Ten behoeve van het herziene besluit is het milieueffectrapport (MER) aangepast en geactualiseerd.  Het nu getoetste MER is geactualiseerd en is tevens toegespitst op fase 1.

De Commissie acht de informatie in het MER voldoende om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.


 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. N. van Dooren
dhr. ing. R.P.M. Jansen
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. ir. N.G. Ketting
Werkgroepsecretaris: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Natuurmonumenten
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018