1213. Opslag aardolieproducten c.a. door Oiltanking Terneuzen

Oiltanking Terneuzen bv wil op het terrein De Mosselbanken in Terneuzen een terminal inclusief jetty bouwen voor op- en overslag van chemicaliën en aardolieproducten. In de eerste fase, waarvoor de vergunningen reeds verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 340.500 m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-2001 Datum kennisgeving
30-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing a
30-01-2003 Datum kennisgeving
08-04-2003 Advies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
30-06-2005 Datum kennisgeving
03-10-2005 Advies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

In het richtlijnenadvies adviseert de Commissie om aan de hand van de achtergronden van het voornemen aan te geven of andere oplossingsrichtingen milieuvriendelijker zouden zijn geweest of juist niet. Het MER zou in moeten gaan op de (mogelijke) fasering en de consequenties daarvan en de tanks zelf en de procedures bij Oiltanking moeten beschrijven. De consequenties van de beschermde status van de aanliggende Westerschelde moeten worden geschreven. Veiligheid wordt als belangrijk milieuaspect beschouwd. De richtlijnen waren conform het richtlijnenadvies.

Eerste toetsing

Tijdens de aanvaardbaarheidsbeoordeling van het MER heeft het bevoegd gezag het verzoek aan Oiltanking gedaan om de ingediende stukken aan te vullen. Oiltanking heeft hierop een aanvulling op het MER ingediend. In haar eerste toetsingsadvies heeft de Commissie geconstateerd dat het MER voldoende informatie voor de eerste fase bevat, maar dat er aanvullende informatie nodig is voor de tweede fase.

Tweede toetsing

Dit voornemen wordt in 2 fasen gerealiseerd. In de eerste fase, waarvoor de m.e.r.-procedure reeds is doorlopen en de vergunningen verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 340.500 m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken. Voor de bouw en exploitatie van fase 2 is een vergunning nodig ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Dit toetsingsadvies heeft betrekking op het aanvullend MER ten behoeve van de tweede fase. De Commissie heeft geconcludeerd dat er voldoende informatie beschikbaar is gekomen voor de besluitvorming over de tweede fase.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. M.J.A. Kraakman
dhr. drs. R.H.D. Lambeck
dhr. ir. B. Smolders

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. B.C. Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oiltanking GmbH

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018