1200. Dijkversterking Nederlek, Lekdijk, traject Schuwacht - Opperduit

Het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard heeft het voornemen om de Lekdijk tussen Schuwacht en Opperduit over een lengte van 5385 meter te versterken, daar niet voldaan wordt aan de veiligheidseisen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-10-2001 Datum kennisgeving
24-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-12-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-09-2004 Kennisgeving MER
01-09-2004 Ter inzage legging MER
18-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER en de aanvulling daarop is de essentiële informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Aanvankelijk bevatte het MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:
 • het niet benoemen van de buitendijks gelegen rietgorzen en wilgenbos als EHS-gebied, en het daaraan gekoppelde beschermingsregime;
 • het niet vermelden van de ligging van de geplande robuuste verbinding met de daarbij behorende bescherming;
 • het onvoldoende inzicht geven in de binnendijks gelegen natuurwaarden en of deze door de dijkversterking worden aangetast.

  De aanvulling voorziet in voldoende mate in de benodigde informatie. Voor enkele onderdelen worden aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Gyula Flóriàn
  dr. Hans Renes
  dr. Hans Sprangers

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard

  Bevoegd gezag
  Provincie Zuid-Holland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

  Bijgewerkt op: 07 feb 2008