1191. Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-oost

Richtlijnen Reconstructie van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei en Utrecht-oost. Er worden zoneringen aangegeven (varkensvrije zones en een zonering in extensiverings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden). Gestreefd wordt naar verbetering van de gebiedskwaliteiten voor de thema’s landbouw, milieu, water, landschap, cultuurhistorie en recreatie Toetsing opstellen van een Reconstructieplan

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-09-2001 Datum kennisgeving
19-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
29-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Richtlijnen a
13-03-2003 Datum kennisgeving
13-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
21-04-2004 Kennisgeving MER
21-04-2004 Ter inzage legging MER
05-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

Er is gekozen voor een gefaseerde procedure vanwege de complexiteit van het reconstructieplan. De Commissie adviseert het MER, fase 2, aan te vullen op de volgende onderdelen: veterinaire zonering, watervisies/–beleid, natuurpotenties/–prioritering, een eenduidige beoordeling van de geurhinder en verstedelijking. Het voorkeursalternatief (VKA) moet gebiedsgericht worden gedetailleerd en de effecten ervan moeten worden beoordeeld. Het te ontwikkelen meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) moet een hoge ambitie kennen voor die streefdoelen, die met het VKA ver achterblijven in realisatie. De Commissie adviseert bij het MMA in te zetten op de ammoniak- en waterkwaliteitsdoelen en op het benutten van natuurpotenties, zoals natuurlijke gradiënten. Het MMA biedt vervolgens mogelijkheden voor optimalisatie van het VKA

Toetsing

De Commissie meent dat de reconstructiecommissie een prestatie van formaat heeft geleverd. De reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost had te kampen met de ‘wet van de remmende voorsprong’. Deze reconstructiecommissie publiceerde namelijk als eerste van twaalf reconstructiecommissies een startnotitie m.e.r. en had derhalve een pioniersrol. Tijdens het m.e.r-traject is in wisselwerking met de Commissie op constructieve wijze verkend welke alternatieven moeten worden ontwikkeld en welke aspecten tot op welk detailniveau onderzocht moeten worden. De Commissie adviseert om in het verdere planproces zorg te dragen voor afstemming van de reconstructie met de natuurbeschermingswetgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Frank Brandsen
ing. Hay Hendriks
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Sjef Jansen
drs. Marinus Kooiman
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
dr. ir. Nico Ogink
ing. Veenendaal

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018