1096. Winning van aardgas in het Nederlandse deel van het continentaal plat (blok G17)

Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok G17 (ca. 100 km. ten noorden van Terschelling) van het Nederlandse deel van het continentale plat. Om het aardgas te kunnen winnen zullen gasproductieputten worden geboord en zal een productieplatform worden geïnstalleerd. De verwachting van TransCanada is dat het platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform weer worden verwijderd.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2000 Datum kennisgeving
20-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
13-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-02-2001 Kennisgeving MER
26-02-2001 Ter inzage legging MER
23-04-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer is voornemens bij het opstellen van het MER gebruik te maken van het Generiek Document m.e.r. offshore. Gelet op het feit dat de gaswinning mogelijk invloed heeft op een ecologisch gezien relatief waardevol gebied, namelijk het zgn. Friese Front, zal de informatie in het generiek MER wel aangevuld, geactualiseerd en op het project toegespitst moeten worden. Verder zal het gewonnen gas naar het vasteland worden getransporteerd via een pijpleiding, die deels speciaal voor het voornemen wordt aangelegd, maar deels ook door derden zal worden gebruikt. De Commissie adviseert de milieuvoordelen van eventuele alternatieve routes te bezien voor het deel dat speciaal voor het voornemen wordt aangelegd en effecten van de pijplijn te beschrijven voor zover deze samenhangen met het transport van producten van de initiatiefnemer. De hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, relatie met Habitat- en Vogelrichtlijn, effecten op vogels en onderwaterleven en het mma, waarin vooral geoptimaliseerd moet worden op kwaliteit van te lozen water, veiligheid en verstoring van het milieu door licht, geluid en emissies naar water en lucht. De Commissie adviseert het mma in twee stappen te beschrijven: eerst wat technisch zou kunnen, vervolgens wat hiervan redelijkerwijs gezien toepasbaar is bij het voornemen. Het richtlijnenadvies is integraal als richtlijnen overgenomen. 

 

 

Tijdens de toetsingsfase bleek de initiatiefnemer inmiddels Gaz de France Poduction Nederland BV te heten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Jan Peter Boon
dr. Norbert Dankers
prof. dr. ir. Voncken

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gaz de France Production Ned. BV (GPN), vh TransCanada

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018