1084. Bedrijventerrein het Klooster, Nieuwegein

De aanleg van een bedrijventerrein van 105 ha bruto, 73 ha netto in het gebied Het Klooster, gelegen tussen de A27, de Lek, het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2000 Datum kennisgeving
02-03-2000 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-03-2001 Kennisgeving MER
22-03-2001 Ter inzage legging MER
25-09-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
26-05-2004 Kennisgeving MER
26-05-2004 Ter inzage legging MER
19-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is eerder vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Het Klooster 2002’. De goedkeuring van dit bestemmingsplan is echter vernietigd door de Raad van State. De uitspraak stelt dat niet is voldaan aan de eisen ter zake van de terinzagelegging van het bestemmingsplan, omdat een aantal stukken, waaronder een akoestisch onderzoek, niet met het ontwerp van het plan ter inzage is gelegd. De gemeente Nieuwegein wil de ontwikkeling van het bedrijvenpark alsnog mogelijk maken. Het eerste ruimtelijke besluit dat hierin zal voorzien, is het vrijstellingsverzoek ex artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de ophoging een deel van het gebied. Daarna volgen bestemmingsplannen voor verschillende deelgebieden. 

In 2001 is ten behoeve van het bestemmingsplan 2002 een MER opgesteld. Omdat de onderbouwing van de inrichting van het bedrijventerrein reeds in dit MER plaatsvindt, wordt dit MER opnieuw gebruikt. Om te onderzoeken of het MER nog actueel is, heeft de gemeente een notitie opgesteld (‘Onderbouwing Hergebruik bestaand MER Bedrijvenpark Het Klooster’), waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de publicatie van het MER hebben voorgedaan. Bovendien is een aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd.

De Commissie heeft het oude MER plus de aanvullingen uit 2001 en de beide aanvullende notities in samenhang beoordeeld en komt tot de conclusie dat de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de artikel 19.1 WRO vrijstellingsprocedure. De uitwerking van het Ontwikkelingsplan 2004 in bestemmingsplannen moet nog plaatsvinden. De Commissie doet voor de besluitvorming rondom de bestemmingsplannen en de verder uitwerking aanbevelingen ten aanzien van geluid en de waterhuishouding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
drs. Debbie Ginter
ir. Hans Huizer
ir. Marcel Klootwijk
drs. Derk van Ree

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nieuwegein

Bevoegd gezag
Nieuwegein

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 24 aug 2021