Milieueffectrapportage cruciaal voor besluiten over grote ruimtelijke opgaven

Nieuwsbericht | 15 juni 2022

Een miljoen extra woningen, klimaatverandering, energietransitie. Grote ruimtelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. De Commissie m.e.r. bracht vorig jaar 160 adviezen uit over ruimtelijke plannen en projecten met veel impact op milieu, natuur en leefomgeving. ‘Kennis en expertise over milieueffectrapportage is meer dan ooit nodig’, zei Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, recent.

De Commissie m.e.r. adviseert te midden van dynamische maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke transities. Zij bracht in 2021 adviezen uit over grote plannen en projecten, zoals de luchtruimherziening en het luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol, over woningbouwprojecten, windparken op land en zee, dijkversterkingen, maar ook over gaswinning onder de Waddenzee en het Nationaal Waterprogramma.

Een deel van de adviezen van de Commissie ging over milieueffectrapporten voor omgevingsvisies. Het maken van een integrale afweging over deze nieuwe langetermijnvisies blijkt voor veel gemeenten nog niet eenvoudig. In alle milieueffectrapporten bij omgevingsvisies ontbrak essentiële informatie.

In bijna de helft van de milieueffectrapporten miste een goede uitwerking van de effecten van een plan of project op Natura2000-gebieden. Deels is dit te verklaren door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof, zoals nieuwe rekenmethodes. 

Opvallend in 2021 was het oordeel van de Raad van State dat een milieueffectrapport vereist is voor het vaststellen van landelijke milieunormen voor windparken. Volgens de Commissie is het denkbaar dat dit ook geldt voor andere landelijke milieunormen, zoals geur- en lichthinder.

De regionale energiestrategieën 2.0 die de regio’s opstellen zijn onder de Omgevingswet programma’s. En bij een programma hoort meestal een milieueffectrapport, blijkt uit advies van het Nationaal Programma RES aan de ministers van EZK en van VRO.

De internationale afdeling van de Commissie heeft gelukkig in de tweede helft van het jaar weer wat meer landen kunnen bezoeken. Dit is belangrijk voor onder andere onze begeleiding bij strategische milieueffectrapportage in ontwikkelingslanden, waar een sterk groeiende vraag naar is. Met de inzet van milieueffectrapportage beogen bestuurders hun plannen duurzaam en klimaatbestendig te maken en draagvlak te creëren.

Jaarverslag 2021
Persbericht