Commissie m.e.r.

Commissie m.e.r. Jaarverslag 2021

35 jaar onafhankelijk en deskundig advies

Milieueffectrapportage bestaat 35 jaar! Wat zijn unieke kwaliteiten van milieueffectrapportage, wat kan er beter? Dat vroegen we in 2020 en 2021 aan bestuurders en directies van 42 provincies, gemeenten, ministeries, waterschappen, omgevingsdiensten en maatschappelijke organisaties. Die inzichten diepten we verder uit in acht boeiende gesprekken met hoogleraren. Zo ontstond het position paper 'Me(e)r dan ooit. Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving'. Een paper met een zespuntenplan voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage, zodat ook bij besluiten over ruimtelijke plannen in 2030 de leefomgeving volwaardig wordt meegewogen. Op 14 april 2022 is de paper gelanceerd. We zijn benieuwd naar uw mening op het zespuntenplan. Laat het ons weten, we horen het graag!

Ook in ons internationale werk vernieuwden we afgelopen jaar onze Theory of Change. Milieueffectrapportage stond al op het netvlies als informatie-instrument, zodat alle belanghebbenden de feiten en handelingsopties kennen. Steeds duidelijker wordt dat milieueffectrapportage ook heel effectief is in het vormgeven van multi-actor processen. Vooral in lage-inkomenslanden is het nog geen vast gegeven dat bijvoorbeeld milieuoverheden of maatschappelijke groepen voldoende worden betrokken bij besluit- en planvorming. We zien steeds meer voorbeelden waarin milieueffectrapportage dit wel succesvol voor elkaar krijgt. Dit wordt dan ook een van de uitgangspunten in ons voorstel voor hernieuwde samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 2022.

Adviezen Nederland

202179 verplicht81 vrijwillig
202052 verplicht81 vrijwillig
201945 verplicht85 vrijwillig

Activiteiten Internationaal

202123 adviezencapaciteitsontwikkeling 16 landen/regio's
202032 adviezencapaciteitsontwikkeling 20 landen/regio's
201934 adviezencapaciteitsontwikkeling 25 landen/regio's

januari

februari

Stikstofuitstoot: waar ligt de grens?

Het gaat nog steeds niet goed met de natuur in ons land. Veel Natura 2000-gebieden zijn overbelast door teveel stikstof. In 2021 hield stikstof daarom de gemoederen weer volop bezig. Het was ook een jaar met nieuwe wetgeving en veel rechtspraak. Voor de stikstofeffecten tijdens de bouwfase hebben initiatiefnemers geen vergunning meer nodig. In onze adviezen wijzen wij op het belang om goed naar alle milieugevolgen te kijken, ook naar de effecten van stikstof in de bouwfase, want die zijn soms aanzienlijk. Dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien, merkten we het afgelopen jaar. Een milieueffectrapport is immers veel meer dan alleen een toets op uitvoerbaarheid.

Conflicterende belangen in chimpansee leefgebied

De Bafing Falémé regio in Guinée is een belangrijk leefgebied voor chimpansees in West-Afrika. Tegelijkertijd zijn er plannen voor een dam, mijnbouw en (spoor)wegen. Daarom hebben diverse ministeries besloten samen een duurzaam ontwikkelingsplan te maken. Voor dit plan willen de ministeries een strategische milieueffectrapportage uitvoeren om informatie over de milieu en sociale effecten van de investeringen goed mee te nemen in de besluitvorming. Ook draagt m.e.r. bij aan een goede kwaliteit van de publieke participatie en daarmee draagvlak voor het plan.

Omdat Guinée nog weinig ervaring heeft met strategische milieueffectrapportage, is ons gevraagd het m.e.r.-proces te coachen. De eerste fase richt zich op het ontwikkelen van een 'roadmap' die vorm geeft aan het planningsproces en het bijbehorende m.e.r. Daarin staan de momenten waarop beslissingen genomen worden en welke informatie dan aanwezig moet zijn.

maart

165 deelnemers aan online kennissessies

Laat milieueffectrapporten voor luchtvaart goed landen

In april adviseerden we over het milieueffectrapport voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol en over het rapport voor de luchtruimherziening. Twee projecten, liggend onder een vergrootglas, met veel impact voor mens en natuur. In het rapport voor Schiphol ontbrak informatie over de uitstoot van stikstof, CO2 en geluidbelasting. In het rapport voor de luchtruimherziening waren onder andere de regionale milieugevolgen van een extra route naar Schiphol onvoldoende in beeld. Ons advies aan de minister was: vul eerst beide milieueffectrapporten aan met de ontbrekende informatie voordat een besluit wordt genomen.

Wetgeving strategische milieueffectrapportage voor Jordanië in de maak

Jordanië heeft in de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan met strategische milieueffectrapportage.

Gezien de toenemende behoefte aan duurzame en inclusieve planning en de belangrijke rol die milieueffectrapportage hierin speelt, wil het Ministerie van Milieu strategisch m.e.r. verplicht maken. In een serie online werksessies hebben wij met het Ministerie van Milieu gekeken naar de huidige situatie, welke regelgeving bij het land zou passen en de benodigde stappen voor de toekomst. Een kernteam bij het ministerie gaat dit verder uitwerken.

april

mei

Richtlijnen milieueffectrapportage voor baggerprojecten in Colombia

De ministeries van transport en milieu in Colombia ontwikkelen richtlijnen voor milieueffectrapportages voor het baggeren van toegangskanalen en zeehavens. Ze hebben ons gevraagd - op basis van onze ervaring in Nederland en wereldwijd - commentaar te geven. Wij hebben geadviseerd de richtlijnen op een aantal onderwerpen aan te vullen. Om de richtlijnen echt relevant te maken voor projectontwikkelaars en MER-consultants is meer uitleg nodig over het belang van alternatievenonderzoek, aandacht voor hergebruik van gebaggerd materiaal en voor de relatie met klimaatverandering.

Een goed omgevingsplan begint met milieueffectrapportage. Gebruik de Handreiking!

Het milieueffectrapport bij een omgevingsvisie of een omgevingsplan onder de Omgevingswet vraagt om een andere aanpak en kent nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de milieueffecten bij flexibele en globale omgevingsplannen? Hoe borduur je in het omgevingsplan voort op de omgevingsvisie? Eerder al was er een handreiking om gemeenten te helpen bij de omgevingsvisie. Samen met de VNG hebben we ook een praktische Handreiking voor omgevingsplannen gemaakt met concrete tips voor bestuurders en planmakers. Eén ding is zeker: begin op tijd! Als je vroeg in het proces kijkt naar de effecten op de leefomgeving en naar slimme alternatieven, komt dat het hele proces ten goede. Hier alle tips in één minuut!

IAIA award beste artikel 2020 voor collega Sibout Nooteboom - Environmental assessment as an institution of liberal democracy

juni

Een completer beeld met milieu én sociale effecten

Rond een nieuw ruimtelijk plan, zoals de aanleg van een woonwijk of een weg, spelen niet alleen milieueffecten, maar ook sociale en gezondheidseffecten. Denk aan de sociale veiligheid, de toegankelijkheid en variatie in publieke voorzieningen en of een plan bewoners uitnodigt tot sporten en bewegen. Als naast de milieueffecten ook de sociale effecten van ruimtelijke plannen en projecten in beeld zijn, hebben bestuurders en belanghebbenden een breder en completer beeld van alle effecten. Het biedt bovendien input om een plan verder te verbeteren en voor draagvlak. Een milieueffectrapport kan dus ook direct de sociale effecten in beeld te brengen. De Handreiking Sociale effecten in milieueffectrapportage kan daarbij goed van pas komen.

juli

Milieueffectrapportage en 'land governance'

De regelgeving, instituties, besluitvorming en processen om toegang en gebruik van land en hulpbronnen te organiseren kent veel uitdagingen. Zoals voldoende aandacht voor duurzame alternatieven, onteigeningsvraagstukken en een goede publieke participatie. Strategische milieueffectrapportage kan een belangrijke rol spelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Op basis van onze ervaring in ontwikkelingslanden hebben wij tijdens de internationale LANDac conferentie een paneldiscussie georganiseerd en een factsheet gepubliceerd over dit onderwerp.

Landelijke milieunormen vereisen milieueffectrapport

augustus

Raad van State: landelijke milieunormen vereisen milieueffectrapport

De regering had een milieueffectrapport moeten maken voordat ze landelijke milieunormen voor windparken vaststelde. Dat oordeelde de Raad van State in juni in een uitspraak over een windpark in Delfzijl. Een heldere uitspraak. Bovendien schetst deze uitspraak een kader voor milieueffectrapportage bij andere algemene milieunormen, zoals voor geur- en lichthinder en voor de milieunormen die waterschappen, gemeenten en provincies vaak zelf hebben. De staatssecretaris is inmiddels gestart met het milieueffectrapport voor Nationale Windturbinenormen. Wij adviseerden in het rapport een breed scala aan alternatieven te onderzoeken. Op die manier kan de regering een afgewogen keuze maken over de nieuwe normen.

september

Delegatie uit Niger bezoekt de Commissie

'Ook al zijn onze landen erg verschillend, we kunnen leren van elkaars uitdagingen op het gebied van klimaatverandering', aldus een lid van de delegatie die een bezoek bracht aan de Commissie in september. Invest International en het Nigerese Ministerie van Milieu werken samen aan een strategisch plan voor duurzame ontwikkeling in West-Niger. Wij coachen de bijbehorende milieueffectrapportage. De delegatie was uitgenodigd om meer te horen over de Nederlandse ervaring met klimaatverandering, watermanagement en gebiedsontwikkeling. Een inspirerende week die bijdraagt aan een goede samenwerking.

oktober

Energietransitie... op stoom en de wind mee

Net op Zee IJmuiden, VAWOZ 2030, Windpark ZE-BRA, kavelbesluiten, 380 kilovolt hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabelroutes van windparken op zee naar het vasteland. Regionale energiestrategiën en geschikte locaties voor een zonneveld. We adviseerden over veel milieueffectrapporten voor de energietransitie in 2021. Om te weten waar en hoe duurzame energie inpasbaar is, moet je goed zicht hebben op de milieugevolgen voor mens en natuur. Transparant en duidelijk inzicht in de milieugevolgen en navolgbaar onderzoek naar verschillende locaties en mogelijkheden helpt in de besluitvorming en voor draagvlak. Wat betreft de Regionale Energiestrategie: er zijn nog plekken vrij in de tweede pilotronde. Bel ons voor meer info daarover.

Nieuwe ESIA diagnostic tool voor de mijnbouwsector gelanceerd op het IGF duurzame-mijnbouwcongres

november

Overeenkomst tussen de Commissie en het Wereldnatuurfonds

Wij hebben een samenwerkingwerkingsovereenkomst getekend met het Wereldnatuurfonds voor een periode van 4 jaar. Het doel is milieueffectrapportage in te zetten voor het organiseren van dialoog tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector over duurzame besluitvorming. Deze samenwerking - onderdeel van het nieuwe Voices for Climate Action Programma - bouwt voort op onze samenwerking de afgelopen 4 jaar in het succesvolle Shared Resources, Joint Solutions programma.

Online deskundigendagen groot succes

december

Activiteiten in UNESCO Werelderfgoed Waddenzee vereist volledig beeld van effecten

Gaswinning op land, onder en boven de Waddenzee en bij Ternaard en zoutwinning onder de Waddenzee. Om daarover goede besluiten te kunnen nemen is integrale afweging van alle belangen en effecten nodig. Wij benadrukten in deze trajecten alle milieu- en omgevingseffecten goed in beeld te brengen, zoals de omgeving, de natuur, cultuurhistorie en het klimaat. Ook de Wet natuurbescherming vereist dat naar de impact van de gas- en zoutwinning wordt gekeken in samenhang met andere activiteiten. In het advies over gaswinning bij Ternaard zagen wij bijvoorbeeld dat er belangrijke informatie ontbrak in het milieueffectrapport en adviseerden daarom het rapport aan te vullen. Die informatie is essentieel voor een goed afgewogen besluit. Zeker bij projecten die van zo'n groot maatschappelijk belang zijn.

Publicatie en webinar milieueffectrapportage voor duurzame waterkracht

Meer feiten, cijfers, adviezen Nederland

Verplichte en vrijwillige adviezen

De 160 adviezen bestonden uit 79 verplichte toetsingsadviezen en 81 vrijwillige adviezen over bijvoorbeeld reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport, een tussentijdse toetsing of een aanvulling op een milieueffectrapport.

Meer vraag naar verplicht advies, minder vraag naar vrijwillig advies

De 79 verplichte toetsingsadviezen zijn er behoorlijk meer dan de 52 in 2020 en de 45 verplichte adviezen in 2019. We brachten 81 vrijwillige adviezen uit in 2021. Dat aantal is vergelijkbaar met de 81 in 2020 en de 85 vrijwillige adviezen in 2019.

Gevolgen ingewikkelde rekenregels stikstof zien we terug in milieueffectrapporten

Milieueffectrapportage is een goed instrument om de impact van een plan of project op de leefomgeving in beeld te brengen. Vooral de impact op Natura 2000-gebieden vraagt veel aandacht bij de besluitvorming. Bij 53 milieueffectrapporten is een passende beoordeling opgesteld.

Ondanks dat ontbrak in bijna de helft van de rapporten een goede uitwerking van effecten op Natura 2000-gebieden. Voor een deel is dit te verklaren door de vele ontwikkelingen op het gebied van stikstof, zoals nieuwe rekenmethodes. Bij het toetsen van het milieueffectrapport kijken we naar de dan geldende regels, die mogelijk net anders zijn dan toen het milieueffectrapport werd geschreven. Bij zes adviezen was Natura 2000 het enige onderwerp waarop essentiële informatie ontbrak.

Draagvlak nodig? Neem zienswijzen mee

Inspraak en participatie door bewoners en belanghebbenden leidt vaak tot meer draagvlak voor het overheidsbesluit. Onze advisering wint ook aan kwaliteit met inzicht in de zienswijzen. Het geeft vaak net die extra informatie over de omgeving.

In 57 procent van de adviezen namen we zienswijzen mee

Bevoegde gezagen vroegen in 57 procent van de adviezen om informatie uit zienswijzen mee te nemen. Vooral bij adviezen over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport, namelijk 73 procent. Bij de toetsingsadviezen is dit percentage lager, namelijk 49 procent. Gemeenten en provincies laten vooral bij adviezen over reikwijdte en detailniveau de zienswijzen meenemen, in circa driekwart van de adviezen. Bij de toetsingen ligt dit net iets onder 50 procent van de adviezen. Bij het Rijk en het waterschap liggen de percentages andersom: bij adviezen over reikwijdte en detailniveau minder dan 50 procent en bij toetsingen meer dan driekwart van de adviezen.

Kwaliteit milieueffectrapporten blijft aandacht vragen

Milieueffectrapport bij integrale omgevingsvisies niet eenvoudig

We brachten een groot aantal toetsingsadviezen over omgevingsvisies uit, over 20 gemeentelijke en 1 provinciale omgevingsvisie. De ambities voor de langeretermijn worden hierin vastgelegd. Opvallend was dat geen van de getoetste milieueffectrapporten compleet was. Bij deze strategische visies vroeg het uitwerken van een goede referentiesituatie en het ontwikkelen van alternatieven vaak om meer aandacht.
Aanvullingen waren bijvoorbeeld ook nodig om tot een goed navolgbare effectbeoordeling te komen, zoals over de gevolgen voor klimaat en energie.

Bij drie omgevingsvisies was eerst een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport gevraagd. In 2021 hebben we twee reikwijdte en detailniveau-adviezen uitgebracht voor omgevingsvisies. De milieueffectrapporten hiervoor zijn nog niet aan ons voorgelegd.

Milieueffectrapport biedt bestuurder relevante informatie voor besluit

Over het geheel gezien bood ongeveer een circa 15% van de getoetste rapporten, inclusief aanvulling, de bestuurders alle essentiële informatie om de gevolgen voor het milieu mee te kunnen wegen bij de besluitvorming.

Advies over reikwijdte en detailniveau: basis voor een goed milieueffectrapport

Bij adviezen over reikwijdte en detailniveau worden we vroegtijdig in het planproces betrokken. Voor driekwart van de milieueffectrapporten die als voldoende zijn beoordeeld (de problematiek van Natura-2000 gebieden buiten beschouwing gelaten) had de Commissie zo'n advies gegeven.

Onze conclusie: een advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport helpt om tot een goed en volledig milieueffectrapport te komen. Dat biedt de bestuurder de informatie voor het nemen van een goed besluit.

Meer feiten, cijfers, adviezen Internationaal

In het buitenland doen wij deels hetzelfde werk als in Nederland, namelijk advisering over richtlijnen en toetsing van milieueffectrapporten. Daarnaast besteden wij een groot deel van onze tijd aan andere activiteiten zoals advisering over m.e.r. wet- en regelgeving, coaching van strategische m.e.r.-processen, training van m.e.r.-autoriteiten en NGO's, en screening van projectvoorstellen op lokale m.e.r.-plicht.

Sinds een aantal jaren zijn wij ook actief betrokken bij Nederlandse faciliteiten voor de hulp en handel agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij adviseren de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) - die deze faciliteiten coördineert - over de rol van milieueffectrapportage in de projectvoorstellen, lokale m.e.r.-plicht en het te volgen m.e.r.-proces.

Als onderdeel van het Sustainability Advice programma, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken (waaronder de ambassades) ons vragen te adviseren over integrale duurzaamheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld met betrekking tot coherentie van het buitenlandbeleid, of over milieu-, economische/sociale en institutionele duurzaamheid van specifieke programma's.

22 m.e.r. adviezen en 16 capaciteitsontwikkelingtrajecten/ activiteiten

chart
chart
chart
chart

1.300 mensen bereikt en/of getraind middels presentaties en workshops

Kennis & Communicatie

2.940 abonnees op de nieuwsbrieven

1.657 volgers op twitter

704.720 websitebezoeken

65 presentaties

15 publicaties

4 video's

Organisatie

36 werknemers =153 deskundigen =

16Nederland +8 mannen8 vrouwen14,8 fte

15 Internationaal +4 mannen11 vrouwen11,1 fte

5 Backoffice1 man4 vrouwen2,6 fte

117 Nederland +

36 Internationaal

organogram 31 december 2021

Organogram

Financiën

Uitgaven

€ 3.314.564 Nederland

€ 2.329.543 Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken

€ 16.137 Internationaal overig

Alle bedragen zijn in euro's
Exploitatiesaldo is exclusief budget voor kennis

Nederland 2021 2020
Personeelskosten 1.652.288 1.702.423
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 1.423.031 1.296.902
Afschrijvingskosten 17.913 18.573
Huisvesting 116.064 135.559
Kantoorkosten 20.285 19.690
Automatisering 47.569 53.115
Algemene kosten 37.414 34.009
Totale lasten 3.314.564 3.260.271
Rente en bijzondere baten 21.641 45.082
Opbrengst binnenland 3.785.470 2.863.027
Totale baten 3.807.111 2.908.109
Saldo 492.547 -352.162
Aantal adviezen 160 133
Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken 2021 2020
Personeelskosten 1.586.731 1.476.359
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 237.356 437.461
Afschrijvingskosten 18.074 17.480
Huisvesting 124.887 116.003
Kantoorkosten 14.480 14.310
Automatisering 58.623 63.453
Algemene kosten 41.320 29.810
Onvoorzien 22.205 -
Totale lasten 2.103.676 2.154.876
Rente/bankkosten en bijzondere baten 3.648 8.271
Bijdragen overheid (BuZa, DGIS) 2.097.124 2.135.791
Totale baten 2.100.772 2.144.062
Saldo -2.904 -10.814
Internationaal overig 2021 2020
Personeelskosten 13.401 147.945
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 2.736 23.741
Totale lasten 16.137 171.686
Totale baten internationale adviezen 6.815 155.173
Saldo -9.322 -16.513

Missie en visie

Missie

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke 'not-for-profit'-kennisorganisatie op het gebied van milieu- en omgevingseffecten. Ze gebruikt deze kennis voor het adviseren en ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse overheden bij het integreren in besluitvorming van milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Dit doet ze op gezaghebbende, integere en transparante wijze.

Visie

Door het werk van de Commissie beschikken overheden bij hun besluiten over de noodzakelijke kennis over milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Hierdoor zijn besluiten van de overheid van betere kwaliteit, beter onderbouwd en breder gedragen. Daarmee levert de Commissie een bijdrage aan de integrale omgevingskwaliteit en duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten.