Omgevingswet en milieueffectrapportage

Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

20 september 2016
De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving.

Volledige reactie van de Commissie m.e.r.

 

AMvB’s Omgevingswet in consultatieronde

12 juli 2016
Op 1 juli 2016 is de openbare internetconsultatie van de vier AMvB's ter uitvoering van de Omgevingswet van start gegaan. Het gaat om de volgende vier AMvB's:

 • Het Omgevingsbesluit. Deze bevat zowel algemene als procedurele bepalingen die voor burgers, bedrijven en overheden van belang zijn. In het Omgevingsbesluit zijn de bepalingen over milieueffectrapportage opgenomen.
 • Het Besluit kwaliteit leefomgeving dat inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen stelt.
 • Het Besluit activiteiten leefomgeving dat algemene, rechtstreeks werkende regels aan met name milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de leefomgeving stelt. Dit besluit is gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, maar met name op bedrijven.
 • Het Besluit bouwwerken leefomgeving dat algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerkgerelateerde activiteiten in de leefomgeving stelt. Ook dit besluit is gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, met name op burgers en bedrijven.

 

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) 

Op 25 mei 2016 stuurde de minister van IenM een brief aan de Tweede en Eerste Kamer over de voortgang en planning van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet. Hierin geeft zij de vervolgstappen voor het totale nieuwe stelstel aan, te weten:

 • AMvB’s
 • Invoeringswet en invoeringsbesluit
 • Aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
 • Implementatie

Voor de implementatie wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Behalve aan de Invoeringswet en de uitvoeringsregelgeving wordt ook gewerkt aan vier aanvullingssporen. Via deze aanvullingssporen worden de lopende beleidsvernieuwingen rond geluid, bodem en grondeigendom in het stelsel van de Omgevingswet ondergebracht. Ook wordt de eind 2015 aangenomen Wet natuurbescherming onder het stelsel van de Omgevingswet gebracht via het aanvullingsspoor natuur. De brief van de minister beschrijft ook de voortgang op de aanvullingssporen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 962, nr. 186

 

Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet

Op 22 maart 2016 heeft een meerderheid van de Eerste kamer ingestemd met de Omgevingswet. Drie van de vijf ingediende moties werden aangenomen. De moties hebben geen betrekking op milieueffectrapportage.

De tekst van de Omgevingswet verscheen op 26 april 2016 in het Staatsblad.


Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet

6 juli 2015
De Omgevingswet moet een streep zetten door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Dit levert minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures op. Op het wetsvoorstel zijn 118 amendementen ingediend. Over 65 amendementen is gestemd, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Voor milieueffectrapportage is aangenomen dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie m.e.r. moet zijn gewaarborgd, en dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld wanneer sprake is van kleine wijzigingen en kleine gebieden waarvoor geen plan-m.e.r.-plicht geldt.
Overzicht van de consequenties voor milieueffectrapportage

 

Input Commissie m.e.r. hoorzitting Tweede Kamer

21 mei 2015
De Commissie m.e.r. leverde op 21 mei 2015 input voor de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Omgevingswet. Zij benadrukte daarin dat zij vanuit haar praktijk de wens herkent voor meer flexibiliteit en maatwerk in planvorming, om zo adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en lokale omstandigheden. Dit vraagt om zorgvuldige onderbouwing en waarborgen dat belangengroepen voldoende worden gehoord, rechtszekerheid wordt geboden aan betrokken burgers en bedrijven en keuzes worden onderbouwd met goede en objectieve informatie.
Input van de Commissie m.e.r. voor de hoorzitting in de Tweede Kamer op 21 mei 2015

 

Omgevingswet en de weging van het milieubelang

10 september 2014
Voorzitter van de Commissie m.e.r., Kees Linse, gaf tijdens een rondetafel-gesprek in de Tweede Kamer een eerste reactie op de Omgevingswet. 
Input Commissie m.e.r. voor het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer-fracties

 

Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

25 april 2013
Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

 • De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht.
 • De kosten van deze vrijwillige adviezen stijgen.
 • Dit betekent minder robuuste besluiten, tijdverlies en verhoging van de onderzoekslast.

De Commissie is gevraagd te reageren op de toetsversie van de Omgevingswet. De Commissie maakte graag gebruik van deze uitnodiging.
Reactie van de Commissie op de toetsversie en de voorgestelde wijzigingen op Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage