Omgevingswet en milieueffectrapportage

Ingangsdatum Omgevingswet later

In een interview met Binnenlands Bestuur (27 juli 2017) liet de minister van IenM weten dat de geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 van de baan is. Een nieuwe datum is nog niet genoemd.  

Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet

De Eerste Kamer is in maart 2016 akkoord gegaan met de Omgevingswet. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad, nr. 156 op 26 maart 2016.
Er wordt gewerkt aan de Invoeringswet, de algemene maatregelen van bestuur, de ministeriële regelingen en de verschillende aanvullingswetten en -besluiten.
Omgevingsbesluit
De meeste regels over milieueffectrapportage komen in het Omgevingsbesluit (Ob). In juni 2017 verscheen een concept van het Omgevingsbesluit. Van het overleg met de Eerste Kamer over de concept algemene maatregelen van bestuur is een verslag gemaakt.


Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet

6 juli 2015
De Omgevingswet moet een streep zetten door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Dit levert minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures op. Op het wetsvoorstel zijn 118 amendementen ingediend. Over 65 amendementen is gestemd, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Voor milieueffectrapportage is aangenomen dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie m.e.r. moet zijn gewaarborgd, en dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld wanneer sprake is van kleine wijzigingen en kleine gebieden waarvoor geen plan-m.e.r.-plicht geldt. Zie Kamerstuk 33962 nr. 29 en 33962 nr. 81
Overzicht van de consequenties voor milieueffectrapportage

 

Input Commissie m.e.r. hoorzitting Tweede Kamer

21 mei 2015
De Commissie m.e.r. leverde op 21 mei 2015 input voor de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Omgevingswet. Zij benadrukte daarin dat zij vanuit haar praktijk de wens herkent voor meer flexibiliteit en maatwerk in planvorming, om zo adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en lokale omstandigheden. Dit vraagt om zorgvuldige onderbouwing en waarborgen dat belangengroepen voldoende worden gehoord, rechtszekerheid wordt geboden aan betrokken burgers en bedrijven en keuzes worden onderbouwd met goede en objectieve informatie.
Input van de Commissie m.e.r. voor de hoorzitting in de Tweede Kamer op 21 mei 2015

 

Omgevingswet en de weging van het milieubelang

10 september 2014
Voorzitter van de Commissie m.e.r., Kees Linse, gaf tijdens een rondetafel-gesprek in de Tweede Kamer een eerste reactie op de Omgevingswet. 
Input Commissie m.e.r. voor het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer-fracties

 

Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

25 april 2013
Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

  • De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht.
  • De kosten van deze vrijwillige adviezen stijgen.
  • Dit betekent minder robuuste besluiten, tijdverlies en verhoging van de onderzoekslast.

De Commissie is gevraagd te reageren op de toetsversie van de Omgevingswet. De Commissie maakte graag gebruik van deze uitnodiging.
Reactie van de Commissie op de toetsversie en de voorgestelde wijzigingen op Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage