3459. Servicehaven Urk

De gemeente Urk wil een nieuwe buitendijkse haven aanleggen. Hiermee wordt (een deel van) de bedrijvigheid van de huidige haven naar de rand van het dorp Urk verplaatst. De bedrijvigheid van de nieuwe haven richt zich op maritieme service. Voordat de provincie Flevoland beslist over het provinciaal inpassingsplan en eventuele andere besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  In juli 2017 heeft de provincie Flevoland voor dit project een provincaal inpassingsplan inclusief een milieueffectrapoprt vastgesteld (de bijbehorende adviezen van de Commissie m.e.r. staan onder projectnummer 3115). Dit besluit is in een beroepsprocedure door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. De provincie heeft vervolgens besloten om zowel het provinciaal inpassingsplan als het milieueffectrapport te actuealiseren en opnieuw in procedure te brengen.   

Procedure en adviezen

Aanvullende reikwijdte en detailniveau
25-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-05-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan haar advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R.M. van Heeringen
dhr. ir. H. Otte
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 14 mei 2020