3167. Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten wil komen tot een goede omgevingskwaliteit van haar buitengebied en ruimte bieden voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven en toerisme. Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om het rapport tussentijds te toetsen op de ambities, de beschrijving van de huidige omgevingskwaliteit en de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen. Bekijk de video bij dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-02-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-12-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
De Commissie constateert dat nog geen integrale visie bestaat waar de gewenste ambities en doelen voor de omgevingskwaliteit in de gemeente uit kunnen worden afgeleid. De in het rapport genoemde ambities beperken zich tot bestaand beleid. De Commissie adviseert om ook ambities voor energietransitie, gezondheid en klimaatbestendigheid te formuleren. Hier liggen voor de gemeente nog belangrijke uitdagingen met naar verwachting ook grote ruimtelijke gevolgen. Zonder deze aspecten mee te nemen, kunnen kansen worden gemist om ambities op deze aspecten te koppelen aan bestaande ambities voor het buitengebied. Ook is denkbaar dat niet alle ambities tegelijkertijd realiseerbaar zijn en nog keuzes voorliggen. Zo kan het oprichten van windturbines en de aanleg van zonneweides op gespannen voet staan met de landschappelijke ambities van de gemeente.
 
De Commissie adviseert de gemeente dit tussentijds advies te betrekken bij de verdere uitwerking van het milieueffectrapport voor het omgevingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente concreet te maken, waaronder haar ambities voor het versterken van de landschappelijke en natuurkwaliteit, duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Door te variëren in de hardheid van de regels die aan nieuwe ontwikkelingen worden meegegeven kan onderzocht worden op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Denk aan het voorkomen van teveel luchtverontreiniging uit agrarische bedrijven (geuroverlast en schade aan kwetsbare natuur) en het verstoren van natuurgebieden door toerisme. Met een monitoringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. G. Gabry
mw. dr. L. Geelen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijssen-Holten

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 20 dec 2018