Leidt de nieuwe aanpak tot een vermindering van de onderzoekslast? En hoe dan?

De pilots hebben nog geen eenduidig antwoord gegeven op deze vraag. Naast het (verplichte) onderzoek naar de wettelijk voorgeschreven milieuaspecten (Wet Milieubeheer, Wet geluidhinder, Natuurbeschermingswet) komen in het milieueffectrapport bij het omgevingsplan ook onderwerpen als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en gezondheid aan de orde. 
In de planfase leidt dit eerder tot verzwaring van de onderzoekslast. De verwachting is dat de onderzoekslast in de uitvoeringsfase van het plan vermindert, omdat initiatiefnemers meer ruimte krijgen voor hun initiatief. Ook moet digitalisering van plannen en bundeling van regels zorgen voor een beter inzicht in de regels die voor hun initiatief van toepassing zijn.