Hoe onderzoek je de maximale invulling van een plan zonder vast eindbeeld?

In het Omgevingsplan legt de gemeente vast aan welke randvoorwaarden ruimtelijke activiteiten moeten voldoen. Waar en welke ontwikkelingen plaatsvinden kan in de looptijd van het plan flexibel worden ingevuld. Daardoor is in het milieueffectrapport niet eenduidig te voorspellen welke effecten optreden en wat de omvang van effecten is. De werkwijze van het milieueffectrapport verandert daarom van ‘denken van binnen naar buiten’ naar ‘denken van buiten naar binnen’.
In het milieueffectrapport wordt geen onderzoek meer gedaan naar de maximale effecten van een activiteit, maar wordt gekeken naar de kwaliteit die met het plan wordt nagestreefd. En voor het behalen van deze kwaliteit worden omgevingswaarden vastgesteld. Het is belangrijk de ontwikkelingen in een gebied te volgen en te beoordelen of ze voldoen aan de vastgestelde omgevingswaarden. Dit kan met een monitoringssysteem. De Commissie adviseert daarom een monitoringsplan op te stellen bij het milieueffectrapport en dit ook bij de besluitvorming over het omgevingsplan vast te stellen.