Wat betekent de verbrede reikwijdte voor de inhoud van het milieueffectrapport?

Door de verbreding van de scope van het omgevingsplan, wordt ook de scope van milieueffectrapport breder. Hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven verschilt per gemeente en omgevingsplan. Voorbeelden van verbreding van de scope zijn thema’s als gezondheid, landschappelijke kwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt blijft dat het milieueffectrapport inzicht moet geven in de aanzienlijke milieugevolgen van het plan. De toetsing aan sectorale normen moet nog steeds plaatsvinden.