Gebiedsontwikkeling Fokmast – Regte Heide, Goirle

De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Goirle willen het natuurgebied Regte Heide versterken en in het nabijgelegen gebied Fokmast ontwikkelingen mogelijk maken. Zo willen het recyclingbedrijf, de manege, de golfbaan en een agrarisch bedrijf hun activiteiten uitbreiden en/of verplaatsen. Ook bestaat de wens om de drinkwaterwinning uit te breiden.

Om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen wordt een gebiedsvisie gemaakt. Deze visie dient straks als basis voor het bestemmingsplan voor Fokmast en voor later te nemen besluiten over bijvoorbeeld de drinkwaterwinning. Voor de gebiedsvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Goirle vroeg de Commissie m.e.r. om advies over de inhoud van het rapport.

Zorg dat de waterhuishouding op orde is
Voor het beschermde natuurgebied Regte Heide zijn verdroging en verzuring de grootste problemen. Om de natuurwaarden te behouden en te versterken zijn vooral maatregelen in de waterhuishouding nodig. Andere en nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogen niet tot verdere verdroging leiden. Daarom adviseert de Commissie om eerst een goede analyse te maken van de waterhuishouding en de factoren die daarop van invloed zijn. In de volgende fase kan dan voor alle gewenste ontwikkelingen in het gebied worden onderzocht welke ruimte er is voor uitbreiding of verplaatsing.